herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlerów o całkowitej maksymalnej pojemności 64 000 szt. (256 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 139/5, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

 

podaje się do
publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlerów o całkowitej maksymalnej pojemności 64 000 szt. (256 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 139/5, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka”.

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji, wszczęte zostało w dniu 1 czerwca 2015 r., na wniosek Pani Agnieszki Wiktorskiej, zam. ul Fioletowa 1/4, 70-781 Szczecin.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Kobylanka, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim.

W powyższej sprawie opracowany został raport oddziaływaniu na środowisko.

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój 2, w godz. 715-1515.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; ugk@kobylanka.pl, w terminie 21 dni. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

 

Kobylanka, dnia 15 czerwca 2015 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 15-06-2015 22:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 15-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 16-06-2015 20:33