Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr X/61/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej oraz strefy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec + ROSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE (w załączniku)

 

UCHWAŁA Nr X/61/15

 

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Kobylanka, dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej oraz strefy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej oraz strefy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka przyjętego Uchwałą Nr XXXV/216/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 11 lipca 2013 r.

2. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/238/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego gminy Kobylanka, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Bielkowo i Motaniec, zwany dalej „planem”.

3. Plan obejmuje teren o łącznej powierzchni 109,31 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:

 1. Załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;

 2. Załącznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru objętego niniejszym planem;

 3. Załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

 4. Załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

5. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod rozwój strefy przemysłowo-bazowo -składowej oraz strefy zabudowy usługowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunika­cyjną i techniczną.

 

     • Rozdział 1

Zasady konstrukcji planu

§ 2.1. Obszar objęty planem podzielony został na tereny elementarne o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, określone liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Każdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu - załączniku graficznym oraz w tekście planu identyfikatorem liczbowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi.

3. Ustalenia planu formułowane są na dwóch poziomach - ogólnym i szczegółowym; ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, ustalenia szczegółowe obowiązują na obszarze właściwego terenu elementarnego;

1) ustalenia formułowane są w następujących grupach ustaleń:

a) przeznaczenie terenu,

b) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu;

c) zasady podziału i scalania terenu,

d) ochrona środowiska,

e) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków,

f) obsługa komunikacyjna,

g) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej,

h) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych,

i ) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;

2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych, oznaczonych symbolem, z określeniem jego powierzchni, sformułowano ustalenia szczegółowe, segregując treść ustaleń wg ustalonych grup, o ile wprowadza się ustalenie;

3) tereny elementarne, dla których sformułowano identyczne ustalenia są grupowane.

4. W obrębie terenu elementarnego mogą występować szczególne ograniczenia i wymogi z tytułu:

1) ochrony środowiska przyrodniczego - występowania obszarów przyrodniczych podlegających ochronie; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 7 niniejszej uchwały; obszary te oznaczono na rysunku planu, a informacje o ich występowaniu i obowiązujących ograniczeniach zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwego terenu elementarnego.

2) położenia na obszarze pośredniej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie oraz występowania wód gruntowych; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 11 niniejszej uchwały, a informacje o ich występowaniu zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwego terenu elementarnego.

5. Pełny tekst ustaleń dla określonego terenu elementarnego zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe.

6. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego - rysunku planu:

1) rysunek planu sporządzono w skali 1:1000;

2) każde ustalenie przedstawione na rysunku znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym;

3) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie;

4) linie rozgraniczające terenów elementarnych określone na rysunku planu wyznaczają osie tych linii.

 

§ 3. Użyte w ustaleniach szczegółowych określenia oznaczają:

 1. nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynków funkcji podstawowej, dotycząca wszystkich kubaturowych elementów elewacji oraz budynków towarzyszących;

 2. powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez rzut skrajnego obrysu budynku powyżej poziomu terenu w stanie wykończonym na płaszczyznę poziomą, w tym ganków zabudowanych, werand, garaży stanowiących integralną część budynku lub wolnostoją­cych oraz budynków gospodarczych, do powierzchni zabudowy nie wlicza się wiat oraz utwardzonych placów składowych;

 3. wysokość zabudowy - wysokość liczoną od najwyższego poziomu terenu przy frontowej ścianie budynku do najwyższego punktu dachu; do wysokości nie wlicza się obiektów i urządzeń na dachu;

 4. dach symetryczny - dach o jednakowych kątach nachylenia połaci posiadających wspólną kalenicę;

 5. kąt nachylenia połaci dachu - kąt nachylenia połaci głównych;

 6. powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia umożliwiająca naturalną wegetację roślinności oraz powierzchnia oczek wodnych; do ustalonego wskaźnika nie wlicza się ażurowych nawierzchni utwardzonych będących dojściami i miejscami postojowymi pojazdów oraz nawierzchni pod altanami i wiatami;

 7. tereny rolnicze - tereny upraw polowych z zakazem zabudowy;

 8. zabudowa usługowa - zabudowa usług produkcyjnych, rzemiosła, usług naprawczych, instalacyjno-montażowych, remontowych, magazynowych oraz handlu hurtowego;

 9. ogrodzenie ażurowe - ogrodzenie o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszej niż 60% powierzchni ogrodzenia.

 

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgranicza- jącymi i oznaczonych następującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu:

 1. tereny zabudowy:

 1. zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa - P,B,S,

b) zabudowa usługowa - U,

c) usługi sportu - US,

d) parking ogólnodostępny i urządzenia infrastruktury technicznej - KS,IT;

 1. tereny niezabudowane:

 1. tereny rolnicze - R,

 2. tereny lasów i zalesień - ZL,

 3. zieleń parkowa - ZP,

 4. zieleń naturalna - ZN;

 1. tereny komunikacji:

 1. drogi publiczne klasy zbiorczej - KDZ,

 2. drogi publiczne klasy dojazdowej - KDD,

 3. drogi wewnętrzne - KDW,

 4. ciągi pieszo-jezdne - KPJ,

 5. ciągi piesze - KP.

 

§ 5. Ustala się podstawowe zasady dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1. Przy zagospodarowaniu działek obowiązuje:

1) zakaz realizacji ogrodzeń od strony dróg z prefabrykowanych przęseł betonowych;

2) na terenach parcel dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, tj. pergoli, basenów dekoracyjnych, itp.;

3) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, kontenerowych, nie będących zapleczem budowy; obiekty kontenerowe dopuszcza się wyłącznie jako uzasadnione ich funkcją;

4) ustala się następujące zasady dotyczące dopuszczalnych nośników reklamowych:

a) zakaz lokalizowania samodzielnych wolnostojących lub wbudowanych reklam wielkopowierzchniowych,

b) reklamowe i informacyjne oznakowanie własnej działalności gospodarczej dopuszcza się wyłącznie w formie szyldów o powierzchni do 2,0 m2 umieszczanych na elewacji frontowej lub bocznej, wolnostojące przed budynkiem na terenie działki jako oraz pylony reklamowe o wysokości do 24,0 m.

2. Na terenach poszczególnych działek, niezależnie od wysokości zabudowy określonej w ustaleniach szczegółowych, na powierzchni do 25% powierzchni zabudowy dopuszcza się akcenty kompozycyjne o wysokości do 15,0 m.

3. Na terenach: 5 P,B,S, 6 P,B,S, 7 P,B,S, 8 P,B,S, w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi, dopuszcza się obiekty i zabudowę o wysokości do 20,0 m.

4. Zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz innych powodujących emisje do atmosfery zanieczyszczeń uciążliwych, w tym odorowych, hałas o wartości powyżej 30 dB odczuwalny na terenach zabudowy mieszkaniowej, działalności wykorzystujących i przetwarzających wszelkie odpady, w tym biogazowni, jak też innych teoretycznie nieszkodliwych inwestycji powodujących uciążliwy dla funkcji mieszkaniowych ruch pojazdów ciężkich.

 

§ 6. Ustala się zasady podziału i scalania terenu:

 1. Na obszarze objętym planem nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziałów nieruchomości.

2. Zasadę podziału terenów na działki oznaczono na rysunku planu, określającym wydzielenia poszczególnych działek z dopuszczalną 2-metrową tolerancją w zakresie szerokości oraz 2-stopniową tolerancją w zakresie kąta położenia granic w stosunku do pasa drogowego, określonych w ustaleniach szczegółowych.

3. W przypadku realizacji inwestycji na kilku działkach dopuszcza się ich łączenie.

4. Ustala się zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb zagospodarowania tymczasowego oraz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

5. Dopuszcza się wydzielenia działek inne niż oznaczone na rysunku planu w przypadkach niezbędnych dla realizacji i eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej, gdy konieczność ich wykonania wynika z dalszych opracowań szczegółowych.

 

§ 7. Ustala się zasady ochrony środowiska:

1. Dla roślin gatunków prawnie chronionych, występujących w granicach obszaru objętego planem (kocanka piaskowa) obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub innych aktualnie obowiązujących przepisów; w związku z czym na obszarach ich występowania, przy podjęciu działań inwestycyjnych, obowiązuje wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektów, a w przypadku wystąpienia kolizji z planowanym zagospodarowaniem obowiązuje współdziałanie z właściwym organem do spraw ochrony środowiska dotyczące ich przemieszczania lub zniszczenia; w obrębie ustalonej powierzchni biologicznie czynnej obowiązuje ich ochrona.

2. Ustala się docelową zasadę realizacji systemu gospodarki wodno - ściekowej działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy.

3. Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.

4. Zaopatrzenie w ciepło z eliminacją paliw powodujących ponadnormatywną emisję substancji szkodliwych.

5. W zagospodarowaniu terenu ustala się maksymalną ochronę i zachowanie istniejącego

drzewostanu, z wyjątkiem kolidującego z zabudową, ciągami komunikacyjnymi i sieciami infrastruktury, realizowanymi zgodnie z ustaleniami planu.

 

§ 8. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w związku ze strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych:

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właściwym organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych;

2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

 

§ 9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej:

1. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem i poszczególnych terenów elementarnych z projektowanej publicznej drogi klasy zbiorczej połączonej z węzłem „Motaniec” drogi krajowej Nr 10, projektowanej publicznej drogi dojazdowej oraz projektowanych i istniejących dróg wewnętrznych.

2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych w granicach własnej działki, w tym lokalizowanych w garażu i pod wiatą:

a) 1 miejsce postojowe / 2 zatrudnionych na terenach przemysłowo-bazowo-składowych,

b) 1 miejsce postojowe / 25 m? powierzchni użytkowej lokalu handlowego lub usługowego,

c) 1 miejsce postojowe/50 m2 powierzchni użytkowej biura,

w tym minimum 2 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

 

§ 10. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę:

 1. zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowego zaopatrzenia projektowaną siecią wodocią­gową z ujęć „Lipnik” i „Bielkowo”; docelowo zaopatrzenie z sieci magistralnej Miedwie - Szczecin z ujęcia w Żelewie w gminie Stare Czarnowo;

 2. projektowaną sieć wodociągową prowadzić w liniach rozgraniczających dróg oraz w liniach rozgraniczających pozostałych ciągów komunikacyjnych;

 3. zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych ze studni awaryjnych poza obszarem objętym planem;

 4. zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej.

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:

 1. odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim poprzez projektowany system kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej z uwzględnieniem przepompowni ścieków;

 2. odprowadzenie ścieków przemysłowych po podczyszczeniu do systemu kanalizacji sanitarnej;

 3. sieci kanalizacyjne prowadzić w liniach rozgraniczających dróg oraz w liniach rozgraniczających pozostałych ciągów komunikacyjnych;

 4. do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych lub oczyszczalni indywidualnych, z wyjątkiem patrz § 11 ust. 1.

3. Odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych:

 1. z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej oraz do istniejących rowów melioracyjnych poprzez separatory i piaskowniki;

 2. sieci kanalizacyjne prowadzić w liniach rozgraniczających dróg oraz w liniach rozgraniczających pozostałych ciągów komunikacyjnych;

 3. do czasu realizacji sieci odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych, po ich uprzednim podczyszczeniu, w grunt poprzez studnie chłonne;

 4. odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z połaci dachowych w grunt na terenie własnej działki, dopuszcza się gromadzenie wód opadowych z połaci dachu i wykorzystanie ich do celów gospodarczych.

4. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w obowiązującym systemie gospodarki odpadami dla gminy Kobylanka, z selektywną zbiórką odpadów w miejscu powstawania.

5. Zaopatrzenie w gaz:

1) gazyfikacja z istniejącej i projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia, z zastosowaniem szafkowych węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe w granicach poszczególnych nieruchomości;

2) sieci gazowe lokalizować w liniach rozgraniczających dróg poza jezdniami oraz w liniach rozgrani­czających pozostałych ciągów komunikacyjnych;

3) do czasu budowy sieci dopuszczalne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy.

6. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych nośnikami energii niepowodującymi ponadnorma­tyw­nych emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez projektowaną sieć elektroenergetyczną niskie­go napięcia z projektowanych na obszarze objętym planem stacji transformatorowych 15/0,4 kV; dopuszcza się zasilanie ze stacji poza obszarem opracowania;

2) zasilanie projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV projektowanymi elektroener­ge­tycz­nymi liniami kablowymi SN;

3) projektowane elektroenergetyczne sieci kablowe lokalizować w liniach rozgraniczają­cych dróg poza jezdnią oraz w liniach rozgraniczających pozostałych ciągów komunikacyjnych;

4) dopuszcza się lokalizację innych niż ustalone w ustaleniach szczegółowych i oznaczone na rysunku planu stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym na terenach własnych działek.

8. Obsługa telekomunikacyjna - na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci łączności publicznej.

9. Odcinki istniejących sieci kolidujące z ustaleniami niniejszego planu do przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 11. Ustala się następujące zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych:

1. W granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z Rozporządzenia Nr 10/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 80 poz. 1682, z późn zm.) lub innych aktualnie obowiązujących przepisów.

2. Przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia poziomu zwierciadła wód gruntowych na głębokości 2÷5 m.

 

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 12. Dla terenów elementarnych obowiązują następujące ustalenia:

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 P,B,S, o powierzchni 9,17 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących odległości od ściany lasu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷3 kondygnacji - do 12,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki,

h) obowiązuje pas zieleni o funkcji izolacyjnej od lasu, o szerokości min. 15,0 m - wg rysunku planu;

3) zasada podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 6000 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 40,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 83÷90O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z drogi 02 KDD; zjazd na działki wydzielone w części płn. z drogi 04 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 ZL, o powierzchni 1,71 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren lasu wraz z dolesieniem;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem dopuszczalnych obiektów związanych z gospodarką leśną,

- zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu,

- dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej,

b) zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granicy z terenem 1 P,B,S;

3) zasada podziału terenu: w dostosowaniu do potrzeb gospodarki leśnej;

4) obsługa komunikacyjna: dostęp z przyległych, istniejącej i projektowanych dróg.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 P,B,S, o powierzchni 2,47 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linia zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 12,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 3000 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 32,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 80÷90O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 05 KDW, 06 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 P,B,S, o powierzchni 1,65 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linia zabudowy wg rysunku planu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących odległości od ściany lasu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 12,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki,

h) obowiązuje pas zieleni o funkcji izolacyjnej od lasu, o szerokości min. 15,0 m - wg rysunku planu i zachowanie istniejących wartościowych zadrzewień w części północnej;

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 4800 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 55,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 80÷90O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 05 KDW, 06 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 5 P,B,S, o powierzchni 6,56 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 12,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 5200 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 55,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 85÷90O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 02 KDD, 07 KDW, 08 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 6 P,B,S, o powierzchni 3,21 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 12,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 4000 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 55,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 85÷90O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 02 KDD, 07 KDW, 09 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10;

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 P,B,S, o powierzchni 5,55 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 12,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 4400 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 60,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 80÷90O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 02 KDD, 07 KDW, 08 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10.

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 8 P,B,S, o powierzchni 2,92 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 12,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 3900 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 55,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 85÷90O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) część terenu (patrz rysunek planu) w granicach strefy W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia wg § 8;

6) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 02 KDD, 07 KDW, 09 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

7) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10.

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 9 P,B,S, o powierzchni 19,7 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 9,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki,

- obowiązuje pas zieleni o funkcji izolacyjnej od lasu o szerokości min. 15,0 m - wg rysunku planu,

- wzdłuż granic działek zaleca się pasy zieleni o funkcji izolacyjnej o szerokości min. 5,0 m na każdej działce (patrz rysunek planu);

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki w przypadku realizacji drogi wewnętrznej - 4500 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 60,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 85÷90O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) część terenu (patrz rysunek planu) w granicach strefy W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia wg § 8;

6) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 01 KDZ, 03 KDD, 06 KDW, zjazd na działki z drogi zbiorczej 01 KDZ poprzez zjazd wspólny dla dwóch działek w rejonie oznaczonym na rysunku planu,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

7) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10.

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 10 P,B,S, o powierzchni 0,71 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 9,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 3000 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 40,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 75÷90O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z drogi 03 KDD,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10.

11. Dla terenu oznaczonego symbolem 11 U, o powierzchni 3,75 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) dopuszczalna lokalizacji towarzyszącej funkcji mieszkaniowej i biurowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 8÷18% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 9,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 15O; dopuszcza się dachy płaskie,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 3500 m2, z wyjątkiem dwóch działek w południowej części terenu, dla których dopuszcza się min. powierzchnię działki - 2500 m2,

- zachowanie frontowych podziałów na działki;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 01 KDZ, 03 KDD, 010 KDW, zjazd na działki z drogi zbiorczej 01 KDZ poprzez zjazd wspólny dla dwóch działek w rejonie oznaczonym na rysunku planu,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10;

7) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11.

12. Dla terenu oznaczonego symbolem 12 U, o powierzchni 1,78 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) dopuszczalna lokalizacji towarzyszącej funkcji mieszkaniowej i biurowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 6÷15% powierzchni działki; powierzchnia zabudowy poje­dynczego obiektu nie większa niż 400 m?,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 9,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 2500 m2,

- zachowanie frontowych podziałów na działki;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 010 KDW, 011 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10;

7) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11.

13. Dla terenu oznaczonego symbolem 13 U, o powierzchni 1,66 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) dopuszczalna lokalizacji towarzyszącej funkcji mieszkaniowej i biurowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 8÷18% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 9,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki,

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 2500 m2,

- zachowanie frontowych podziałów na działki;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 01 KDZ, 010 KDW, 012 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10;

7) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych:

- część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11,

- zachowanie istniejącego rowu odwadniającego, z dopuszczalną przebudową.

14. Dla terenu oznaczonego symbolem 14 U, o powierzchni 1,28 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) dopuszczalna lokalizacji towarzyszącej funkcji mieszkaniowej i biurowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 6÷15% powierzchni działki; powierzchnia zabudowy poje­dynczego obiektu nie większa niż 400 m?,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 9,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 2000 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 23,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 85÷90O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z dróg: 011 KDW, 012 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10;

7) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych:

- teren położony w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11,

- zachowanie istniejącego rowu odwadniającego, z dopuszczalną przebudową.

15. Dla terenu oznaczonego symbolem 15 US, o powierzchni 0,57 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usług sportu i rekreacji ogólnodostępne urządzenia sportowe i rekreacyjne;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) lokalizacji boisk do gier zespołowych i indywidualnych, wyposażenie terenu w urządzenia rekreacyjne - rekreacyjny tor przeszkód, place zabaw dla dzieci, altan wypoczynkowych,

- dopuszcza się nawierzchnie w obrębie urządzeń placu zabaw ze sztucznych materiałów elastycznych,

- teren urządzić w formie zieleni parkowej,

b) dopuszcza się lokalizację budynku zaplecza socjalno - sanitarnego, z dopuszczalną częścią gastronomiczną:

- powierzchnia zabudowy do 100 m2,

- wysokość zabudowy - 1 kondygnacja - do 6,0 m od poziomu terenu do kalenicy,

- dach symetryczny, o kącie nachylenia połaci min. 25O,

c) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% powierzchni terenu;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na teren z drogi 03 KDD,

b) na terenie działki dopuszczalna lokalizacja max. 3 miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległej drodze - wg § 10.

16. Dla terenu oznaczonego symbolem 16 R, o powierzchni 3,59 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z zakazem zabudowy;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) prowadzenie działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej,

b) zakaz zabudowy,

c) zakaz hodowli i chowu, uboju i przetwórstwa zwierząt, w tym zwierząt futerkowych,

d) dopuszcza się budowę utwardzonych placów składowych na produkty rolne/plony,

e) dopuszcza się przebieg podziemnych sieci infrastruktury technicznej,

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 95% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu: dopuszczalny podział związany z użytkowaniem rolniczym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) część terenu (patrz rysunek planu) w granicach strefy W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;

6) obsługa komunikacyjna: zjazd na teren z dróg: 02 KDD, 015 KPJ.

17. Dla terenu oznaczonego symbolem 17 R, o powierzchni 25,00 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z zakazem zabudowy;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) prowadzenie działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej,

b) zakaz zabudowy,

c) zakaz hodowli i chowu, uboju i przetwórstwa zwierząt, w tym zwierząt futerkowych,

d) dopuszcza się budowę utwardzonych placów składowych na produkty rolne/plony,

e) dopuszcza się przebieg podziemnych sieci infrastruktury technicznej,

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 95% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu: dopuszczalny podział związany z użytkowaniem rolniczym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna: zjazd na teren z dróg: 02 KDD, 015 KPJ.

18. Dla terenu oznaczonego symbolem 18 ZL, o powierzchni 0,77 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren lasu wraz z dolesieniem;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem dopuszczalnych obiektów związanych z gospodarką leśną,

- zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu,

- dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej,

b) zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granicy z terenami 19 P,B,S i 25 KS,IT;

3) zasady podziału terenu: w dostosowaniu do potrzeb gospodarki leśnej,

4) obsługa komunikacyjna: dostęp z drogi 013 KDW.

19. Dla terenu oznaczonego symbolem 19 P,B,S, o powierzchni 1,31 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących odległości od ściany lasu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 9,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki,

h) obowiązuje pas zieleni o funkcji izolacyjnej od lasu, o szerokości min. 15,0 m - wg rysunku planu i zachowanie istniejących wartościowych zadrzewień;

3) zasady podziału terenu: zachowania istniejącego podziału;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7, w tym uwzględnienie występowania gatunku chronionego - kocanki piaskowej;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z drogi 013 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległej drodze - wg § 10.

20. Dla terenu oznaczonego symbolem 20 P,B,S, o powierzchni 2,05 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 10%÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 9,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki,

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia działki - 3000 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 50,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 75÷80O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z drogi 013 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległej drodze 013 KDW - wg § 10.

21. Dla terenu oznaczonego symbolem 21 P,B,S, o powierzchni 0,89 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 10÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 9,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki;

3) zasady podziału terenu: zachowania istniejącego podziału;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z drogi 013 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10.

22. Dla terenu oznaczonego symbolem 22 P,B,S, o powierzchni 1,23 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowo-bazowo-składowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zabudowa wolnostojąca; dopuszczalna zabudowa zwarta lub zespół zabudowy w granicach działki,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy 10÷20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy 1÷2 kondygnacji - do 9,0 m,

f) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 10O,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni każdej działki,

3) zasady podziału terenu wg rysunku planu:

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - 3000 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 50,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do frontowej granicy działki - 70÷80O;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna:

a) zjazd na działki z drogi 013 KDW,

b) na terenie działki obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych wg § 9;

6) w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsługa telekomunikacyjna, odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanymi sieciami uzbrojenia w przyległych drogach - wg § 10;

7) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11.

23. Dla terenu oznaczonego symbolem 23 KS,IT, o powierzchni 0,13 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) parking ogólnodostępny,

b) urządzenia infrastruktury technicznej: stacja transformatorowa 15/0,4 kV; dopuszczalne inne urządzenia infrastruktury technicznej;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni terenu,

c) wysokość zabudowy do 2,0 m,

c) poza urządzeniami infrastruktury teren urządzić w formie niskiej zieleni ozdobnej,

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 10% powierzchni terenu;

3) zasady podziału terenu: dopuszczalny podział związany z wydzielanymi funkcjami;

4) obsługa komunikacyjna: zjazd na teren z przyległych dróg.

24. Dla terenów oznaczonych symbolami 24 KS,IT, o powierzchni 0,09 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) parking ogólnodostępny,

b) urządzenia infrastruktury technicznej: stacja transformatorowa 15/0,4 kV; dopuszczalne inne urządzenia infrastruktury technicznej;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni terenu,

b) wysokość zabudowy do 2,0 m,

c) poza urządzeniami infrastruktury teren urządzić w formie niskiej zieleni ozdobnej,

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 5% powierzchni terenu;

3) zasady podziału terenu: dopuszczalny podział związany z wydzielanymi funkcjami;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna: zjazd na teren z przyległych dróg.

25. Dla terenów oznaczonych symbolami 25 KS,IT, o powierzchni 0,07 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) parking ogólnodostępny,

b) dopuszczalne urządzenia infrastruktury technicznej: stacja transformatorowa 15/0,4 kV, inne urządzenia infrastruktury technicznej;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni terenu,

b) wysokość zabudowy do 2,0 m,

c) poza urządzeniami infrastruktury teren urządzić w formie niskiej zieleni ozdobnej,

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 5% powierzchni terenu;

3) zasady podziału terenu: dopuszczalny podział związany z wydzielanymi funkcjami;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna: zjazd na teren z przyległej drogi 013 KDW.

26. Dla terenów oznaczonych symbolami ZP, o łącznej powierzchni 0,73 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zieleń parkowa o funkcji krajobrazowej;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV w przypad­kach koniecznych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przejścia piesze - wg rysunku planu,

c) zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granic z terenami o symbolach P,B,S i U;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna: dostęp z przyległych dróg;

6) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: część terenu graniczącego z terenem 17 R (patrz rysunek planu) położona w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11.

27. Dla terenów oznaczonych symbolami ZN, o łącznej powierzchni 0,32 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zieleń naturalna;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) zakaz zabudowy,

b) zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granic terenów o symbolu U;

3) zasady podziału terenu: zakaz wtórnych podziałów;

4) zasady dotyczące ochrony środowiska wg § 7;

5) obsługa komunikacyjna: dostęp do terenu z dróg: 03 KDD, 011 KDW, 012 KDW;

6) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych:

- tereny położone w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11,

- zachowanie istniejącego rowu odwadniającego.

28. Dla terenu oznaczonego symbolem 01 KDZ, o powierzchni 3,22 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: projektowana droga publiczna klasy zbiorczej;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 3,25 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- dopuszczalna jednostronna ścieżka rowerowa dwukierunkowa z chodnikiem,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie min. jednostronne na słupach,

d) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- kanalizacji deszczowej,

- elektroenergetyczne 15 kV i 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu:

- zakaz podziału,

- dopuszczalne łączenie działek w liniach rozgraniczających.

4) część terenu (patrz rysunek planu) w granicach strefy W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia wg § 8;

5) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11.

29. Dla terenu oznaczonego symbolem 02 KDD, o powierzchni 2,17 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga dojazdowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m, z poszerzeniami - wg rysunku planu,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 2,75 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie jednostronne na słupach,

d) lokalizacja przepompowni ścieków,

e) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu:

- zakaz podziału,

- dopuszczalne łączenie działek w liniach rozgraniczających,

4) część terenu (patrz rysunek planu) w granicach strefy W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia wg § 8.

30. Dla terenu oznaczonego symbolem 03 KDD, o powierzchni 0,48 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga dojazdowa;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 2,75 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie jednostronne na słupach,

d) lokalizacja przepompowni ścieków,

e) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu:

- zakaz podziału,

- dopuszczalne łączenie działek w liniach rozgraniczających;

4) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11.

31. Dla terenu oznaczonego symbolem 04 KDW, o powierzchni 0,1 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna istniejąca;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających w granicach opracowania - 5,0 m;

b) przekrój poprzeczny: nawierzchnia ulepszona,

c) dopuszczalne jednostronne oświetlenie na słupach,

d) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału.

32. Dla terenu oznaczonego symbolem 05 KDW, o powierzchni 0,11 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna istniejąca;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających w granicach opracowania - 5,0 m;

b) przekrój poprzeczny: nawierzchnia ulepszona,

c) dopuszczalne jednostronne oświetlenie na słupach,

d) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału.

33. Dla terenu oznaczonego symbolem 06 KDW, o powierzchni 0,51 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 2,75 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie jednostronne na słupach,

d) lokalizacja przepompowni ścieków,

e) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału.

34. Dla terenu oznaczonego symbolem 07 KDW, o powierzchni 0,68 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 2,75 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie jednostronne na słupach,

d) lokalizacja przepompowni ścieków,

e) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału.

35. Dla terenu oznaczonego symbolem 08 KDW, o powierzchni 0,47 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 2,75 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie jednostronne na słupach,

d) lokalizacja przepompowni ścieków,

e) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału.

36. Dla terenu oznaczonego symbolem 09 KDW, o powierzchni 0,21 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 2,75 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie jednostronne na słupach,

d) lokalizacja przepompowni ścieków,

e) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu:

- zakaz podziału,

- dopuszczalne łączenie działek w liniach rozgraniczających.

37. Dla terenu oznaczonego symbolem 010 KDW, o powierzchni 0,47 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 2,75 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie jednostronne na słupach,

d) lokalizacja przepompowni ścieków,

e) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu:

- zakaz podziału,

- dopuszczalne łączenie działek w liniach rozgraniczających;

4) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11.

38. Dla terenu oznaczonego symbolem 011 KDW, o powierzchni 0,1 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 2,75 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie jednostronne na słupach,

d) lokalizacja przepompowni ścieków,

e) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu:

- zakaz podziału,

- dopuszczalne łączenie działek w liniach rozgraniczających;

4) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: teren położony w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11.

39. Dla terenu oznaczonego symbolem 012 KDW, o powierzchni 0,34 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 2,75 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie jednostronne na słupach,

d) lokalizacja przepompowni ścieków,

e) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu:

- zakaz podziału,

- dopuszczalne łączenie działek w liniach rozgraniczających;

4) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych:

- teren położony w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11,

- skanalizowanie istniejącego rowu odwadniającego.

40. Dla terenu oznaczonego symbolem 013 KDW, o powierzchni 0,87 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m, z poszerzeniem i placem do zawracania - wg rysunku planu,

b) przekrój poprzeczny:

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości min. 2,75 m każdy,

- nawierzchnia twarda,

- chodniki obustronne,

- pobocza utwardzone obustronne,

c) oświetlenie jednostronne na słupach,

d) dopuszczalna lokalizacja przepompowni ścieków,

e) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 60÷100 mm,

- elektroenergetyczna 0,4 kV,

- teletechniczna;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału;

4) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11.

41. Dla terenu oznaczonego symbolem 014 KPJ, o powierzchni 0,19 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: istniejący wewnętrzny ciąg pieszo - jezdny;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca zmienna - 4,0÷5,0 m,

b) przekrój poprzeczny: nawierzchnia ulepszona,

c) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału.

42. Dla terenu oznaczonego symbolem 015 KPJ, o powierzchni 0,47 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: istniejący wewnętrzny ciąg pieszo - jezdny;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca zmienna - 10,0÷11,0 m,

b) przekrój poprzeczny: nawierzchnia ulepszona,

c) dopuszczalne projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowa ? 80÷100 mm,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 150÷200 mm;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału.

43. Dla terenu oznaczonego symbolem 016 KP, o powierzchni 0,04 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: wewnętrzny ciąg pieszy;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 4,0 m,

b) przekrój poprzeczny: nawierzchnia gruntowa;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału.

44. Dla terenu oznaczonego symbolem 017 KP, o powierzchni 0,02 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: wewnętrzny ciąg pieszy;

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca - 5,0 m,

b) przekrój poprzeczny: nawierzchnia gruntowa;

3) zasady podziału terenu: zakaz podziału;

4) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych: teren położony w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie - obowiązują ustalenia wg § 11.

 

§ 13. Zmienia się przeznaczenie na cele nierolnicze:

1) 1,243 ha gruntów rolnych klasy III, za zgodą GZ.tr.057-602-718/14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2014 r.;

2) 55,979 ha gruntów rolnych klasy IV, 13,214 ha gruntów rolnych klasy V, 0,816 ha gruntów rolnych klasy VI.

 

§ 14. Ustala się stawki opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenów zabudowy przemysłowo-bazowo-składowej i usługowej - 20%;

2) dla terenów zieleni - 0,1%;

3) dla terenów komunikacji - 0,1%.

 

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 15. Do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie terenów, z zakazem lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, kontenerowych.

 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Kobylanka.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Grzegorz Kłos

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 14-06-2015 22:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kłos 28-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 06-08-2015 11:10