Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

informację o wezwaniu w dniu 25 maja 2015 r. Pana Jacka Gomuły, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Jacek Gomuła, z siedzibą w Motańcu 5a, 73-108 Kobylanka, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: „Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka” o następujące punkty:

 1. Wyjaśnić, czy szlaki komunikacyjne prowadzące do terenu inwestycyjnego przystosowane są do ciężkiego transportu, który będzie wykorzystywany na potrzeby planowanej inwestycji (dowóz kurcząt, dowóz pasz, odbiór odpadów, itp.). Należy wskazać, jak przewidywane środki transportu wpłyną na stan techniczny dróg, którymi będą się przemieszczać.

 2. Oszacować planowane zapotrzebowanie na wodę do celów użytkowych planowanej inwestycji oraz wskazać jednoznaczne źródło zaopatrzenia w wodę.

 3. Przedstawić bilans wszystkich odpadów, jakie będą powstawać na etapie realizacji inwestycji, w tym m. in odpadów budowlanych oraz wskazać miejsca i sposób ich magazynowania.

 4. W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, wyliczyć ilość obornika przewidzianą do wytworzenia w ciągu roku na etapie funkcjonowania planowanej fermy. Wyjaśnić również rozbieżności w raporcie dotyczące ilości obornika przewidzianej do wytworzenia w ciągu roku oraz przedstawić sposób postępowania z wytworzonym obornikiem w przypadku braku możliwości jego natychmiastowego zbycia.

 5. Przedstawić wyliczenie aerodynamicznego współczynnika szorstkości terenu, który przyjęto w raporcie do obliczeń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 6. Wyliczyć emisję amoniaku uwalnianego do powietrza na podstawie bilansu białka, o której mowa na str. 21 raportu, przedstawiając poszczególne dane niezbędne do wykonania tego obliczenia.

 7. Określić usytuowanie terenu inwestycyjnego w odniesieniu do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych.

 8. Określić wpływ planowanej inwestycji na etapie eksploatacji na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, uwzględniając stan jednolitych części wód oraz sposób odprowadzanych ścieków z terenu przedsięwzięcia.

 9. Przeprowadzić analizę w zakresie uciążliwości odorowej powodowanej funkcjonowaniem planowanej fermy w odniesieniu do terenów sąsiednich.

 10. Z uwagi na istniejące na terenie m. Motaniec liczne instalacje w postaci ferm kurzych należy przeprowadzić analizę w zakresie kumulacji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, w tym substancji odorowych.

 11. Dokonać porównania proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

 12. Przedstawić propozycje rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska, w tym w szczególności rozwiązań mających na celu zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny oraz na powietrze atmosferyczne.

 13. Wyjaśnić, czy dla planowanej inwestycji, z uwagi na skalę przedsięwzięcia, przewiduje się prowadzenie monitoringu w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz przedstawić ogólny zakres monitoringu.

 14. Przeprowadzić ponownie analizę w zakresie konfliktów społecznych związanych z planowaną inwestycją przedstawiając jednocześnie zarzuty społeczeństwa oraz odpowiedź inwestora na podnoszone zarzuty.

Na złożenie wyjaśnień Wójt Gminy Kobylanka wyznaczył termin 14 dni.

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 27 maja 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Syrek 29-05-2015 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 29-05-2015 08:37