herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

że w dniu 11 maja 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa dwóch obiektów do chowu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek ewidencyjnych nr 137/1, 137/2 i 139/3, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka”.

Decyzja została wydana na wniosek Pani Lilli Łagodzińskiej, reprezentującej Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL mgr inż. Lilla Łagodzińska, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Naruszewicza 1/10 działającą w imieniu i na rzecz: Pana Przemysława Kiełbania, zam. Niedźwiedź 36, 73-108 Kobylanka oraz Pana Lecha Kiełbania, Niedźwiedź 2e, 73-108 Kobylanka.

Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się w Urzędzie Gminy Kobylanka (ul. Szkolna 12), pokój 2, w godz. 715-1515 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 900-1700 (środa), z treścią decyzji i kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i dowodów w terminie 14 dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Miejsce podania do publicznej wiadomości:
1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Kobylance
2. Tablice informacyjne w sołectwie Niedźwiedź.
3. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.kobylanka.pl)

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Kobylanka, 11 maja 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Syrek 11-05-2015 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2015 10:09