herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Powierzchniowa eksploatacja torfu ze złoża „Reptowo” - działka geodezyjna nr 45/1, obręb Reptowo, Gmina Kobylanka”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji, wszczęte zostało w dniu 23 kwietnia 2015 r., na wniosek Pana Jorgo Apostolu, reprezentującego Bio - Produkty Torf Kora Palety Sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Piramowicza 16a.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Kobylanka, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim.

W powyższej sprawie opracowany został raport oddziaływaniu na środowisko.

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój 2, w godz. 715-1515.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; ugk@kobylanka.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 4 maja 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Syrek 08-05-2015 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2015 10:00