herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ?Budowa dwóch obiektów do chowu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek ewidencyjnych nr 137/1, 137/2 i 139/3, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka?.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

że w dniu 13 kwietnia 2015 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa dwóch obiektów do chowu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek ewidencyjnych nr 137/1, 137/2 i 139/3, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka”, wszczęte w dniu 4 grudnia 2014 r. na wniosek Pani Lilli Łagodzińskiej, reprezentującej Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL mgr inż. Lilla Łagodzińska, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Naruszewicza 1/10 działającej w imieniu i na rzecz: Pana Przemysława Kiełbania, zam. Niedźwiedź 36, 73-108 Kobylanka oraz Pana Lecha Kiełbania, Niedźwiedź 2e, 73-108 Kobylanka.

Jednocześnie informuję, że do Urzędu Gminy w Kobylance wpłynęły pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS-OŚ.4242.110.2014.AC i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec. znak: PSSE-195/15 NNZ-462-2/2/15, w których ww. organy uzgodniły (w przypadku RDOŚ) i zaopiniowały pozytywnie (w przypadku PPIS) realizację ww. inwestycji.

Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się w Urzędzie Gminy Kobylanka (ul. Szkolna 12), pokój 2, w godz. 7.15-15.15 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 9.00-17.00 (środa), z kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i dowodów, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2015 r.

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 14 kwietnia 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Syrek 14-04-2015 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2015 11:48