herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, w związku z pkt 13, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199;) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami),

zawiadamiam o II wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej i usługowej

w obrębach Bielkowo i Motaniec, sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XL/238/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 stycznia 2014 r.,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 27 marca 2015r. do 24 kwietnia 2015 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12,

w pokoju nr 3 w godzinach od 8.00 do 15.00 , w środy do 17.00

w zakresie następujących działek ewidencyjnych w obrębie Bielkowo:

178/3, 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 195/1, 323/1, 326.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 15 kwietnia 2015 r. o godz. 1530 w sali nr 25 Urzędu Gminy w Kobylance.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, czy prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ugk@kobylanka.pl do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2015 r.

 

 

 

WÓJT GMINY KOBYLANKA

Mirosław Przysiwek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 19-03-2015 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2015 13:50