herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o wezwaniu Pana Jacka Gomuły, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Jacek Gomuła, z siedzibą w Motańcu 5a, 73-108 Kobylanka, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień doraportuo oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka"


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o wezwaniu w dniu 13 marca 2015 r. Pana Jacka Gomuły, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Jacek Gomuła, z siedzibą w Motańcu 5a, 73-108 Kobylanka, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: „Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka” o następujące punkty:

  1. Wyjaśnić, czy dla terenu objętego inwestycją jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w różnych fragmentach raportu ta sama uchwała Rady Gminy Kobylanka dotyczy raz planu zagospodarowania przestrzennego innym razem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

  2. W przypadku cytowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego proszę o podanie prawidłowego symbolu cyfrowo - literowego.

  3. Określić, którymi drogami będzie odbywał się transport substratów, produktów i odpadów do działki inwestycyjnej z jednoczesnym podaniem podstawowych parametrów tych dróg (kategoria i zarządca, szerokość pasa drogowego, rodzaj nawierzchni, sposób odwodnienia).

  4. W zakresie analizy możliwych konfliktów społecznych - ze względu na fakt, że planowana inwestycja nie jest zgodna z dokumentami planistycznymi, które cyt. „były poddane pod społeczną dyskusję i zostały zatwierdzone pozytywnie” - proszę o opisanie możliwości zaistnienia konfliktów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem emisji odorowych związanych z procesem technologicznym i transportem obornika oraz uciążliwości, do jakich może dojść w trakcie transportu substratów, produktów i odpadów dostępnymi drogami dojazdowymi do działki inwestycyjnej.

  5. W związku z faktem, że dotrzymywanie dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do środowiska nie jest równoznaczne z brakiem negatywnego oddziaływania na środowisko, proszę o rozszerzenie pkt. 14 raportu ze szczególnym uwzględnieniem emisji odorowych.

Na złożenie wyjaśnień Wójt Gminy Kobylanka wyznaczył termin 14 dni.

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 13 marca 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 13-03-2015 21:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 13-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2015 21:34