Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt 125/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2016-01-21 20:20
Projekt 124/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-01-21 20:17
Projekt 119/15 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marzeny Sikorskiej na postępowanie i działalność pana Mariusza Dubojskiego - dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie 2015-12-17 10:06
Projekt 118/15 Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016-2023 2015-12-17 10:02
PROJEKT 118/15 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2023 2015-12-02 10:44
Projekt 117/15 Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2015-12-17 10:01
PROJEKT 117/15 Projekt budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 2015-12-02 10:38
PROJEKT 116/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-11-20 15:16
Projekt Nr 115/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-11-20 15:08
PROJEKT 114/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-11-20 15:07
Projekt 113/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla części miejscowości Niedźwiedź, położonej w obrębach Niedźwiedź i Reptowo 2015-11-20 15:05
Projekt 112/15 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kobylanka 2015-11-20 15:00
Projekt Nr 111/15 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2015-11-20 14:56
PROJEKT 110/15 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-11-26 10:45
Projekt 109/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2015-11-20 14:50
Projekt Nr 108/15 w sprawie opłaty miejscowej 2015-11-20 14:40
Projekt Nr 107/15 w sprawie opłaty targowej 2015-11-20 14:33
Projekt Nr 106/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-20 14:30
Projekt Nr 105/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-20 14:28
Projekt nr 104/15 w sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2016 - 2019 2015-10-23 13:40
Projekt nr 103/15 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2015-10-23 13:39
PROJEKT 102/15 W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-10-23 13:38
PROJEKT 101/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2015-10-23 13:34
PROJEKT 100/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-10-23 13:32
PROJEKT 99/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2015-10-23 13:30
PROJEKT 98/15 w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub są wykorzystywane na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe położone na terenie Gminy Kobylanka. 2015-10-23 13:29
PROJEKT 97/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka 2015-10-23 13:27
PROJEKT 96/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 2015-10-23 13:24
PROJEKT 95/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-10-23 13:22
Projekt Nr 94/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-10-23 13:20
PROJEKT 93/15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. 2015-10-02 08:04
Projekt Nr 92/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-10-02 08:02
Projekt nr 91/15 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019 2015-09-18 12:12
Projekt nr 90/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta w sprawie zajętej drogi w Cisewie 2015-09-18 12:10
Projekt nr 89/15 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych. 2015-09-18 12:09
Projekt nr 88/15 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1703Z w Kunowie 2015-09-18 12:06
Projekt nr 87/15 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2015-09-18 12:04
PROJEKT 86/15 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka 2015-09-18 12:00
PROJEKT 85/15 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2015-09-18 11:59
PROJEKT 84/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-09-18 11:56
PROJEKT 83/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-09-18 11:54
PROJEKT 82/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 2015-09-18 11:52
Projekt nr 81/15 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2015 - 2023 2015-09-18 11:49
Projekt Nr 80/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-09-18 11:46
Projekt nr 79/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta w sprawie zajętej drogi w Cisewie 2015-06-19 18:47
Projekt 78/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobylanka na lata 2015 - 2020 2015-06-19 18:45
PROJEKT 77/15 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2015-06-19 18:44
Projekt Nr 76/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-06-19 18:44
Projekt Nr 75/15 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-06-19 18:43
Projekt Nr 74/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2014 rok 2015-06-19 18:41
Projekt 73/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kobylanka w lokalnej grupie rybackiej Stowarzyszeniu ?Sieja? w Marianowie. 2015-05-27 09:31
Projekt nr 72/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2015 r. 2015-05-27 09:31
PROJEKT 71/15 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 2015-05-27 09:31
PROJEKT 70/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zaległości podatkowe 2015-05-27 09:30
PROJEKT 69/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-05-27 09:25
PROJEKT 68/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2015-05-27 09:24
PROJEKT 67/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2015-05-27 09:22
Projekt 66/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka 2015-05-27 09:21
Projekt 65/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bielkowo 2015-05-27 09:20
projekt 64/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Bielkowo i Motaniec. 2015-05-27 09:18
Projekt 63/15 zmieniający uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2015-05-05 11:55
U C H W A Ł A Projekt Nr 62/15 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2015 ?2023 2015-05-04 14:47
U C H W A Ł A Projekt Nr 61/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2017-02-22 09:14
Projekt 60/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kobylanka w lokalnej grupie działania Stowarzyszeniu WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju. 2015-04-27 08:53
Projekt nr 59/15 Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r., poz. 627, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 628, 842, Dz. U. z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101, 1863) 2015-04-27 08:51
PROJEKT 58/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 ? 2032 2015-04-27 08:50
Projekt nr 57/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół 2015-04-27 08:48
PROJEKT 56/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-04-27 08:47
PROJEKT 55/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zaległości podatkowe 2015-04-27 08:46
PROJEKT 54/15 w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe na mienie gminy oraz uchylenia Uchwały Nr XXVI/170/08 z dnia 20 listopada 2008r. 2015-04-27 08:46
Projekt nr 53/15 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka. 2015-04-27 08:44
Projekt 52/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kobylanka na lata 2015- 2020. 2015-04-27 08:44
Projekt 51/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobylanka na lata 2015 - 2020 2015-04-27 08:42
Projekt Nr 50/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-04-27 08:41
Projekt Nr 49/15 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2015 ?2023 2015-04-27 08:39
Projekt 47/15 w sprawie powołania skarbnika gminy 2015-03-20 07:58
Projekt 46/15 w sprawie odwołania skarbnika gminy 2015-03-20 07:57
Projekt Nr 45/15 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2015-03-20 07:55
Projekt nr 44/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2015 r. 2015-03-20 07:52
Projekt 43/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Kobylanka do Stowarzyszenia pn." Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej" 2015-03-20 07:50
Projekt nr 42/15 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże. 2015-03-20 07:48
PROJEKT 41/15 uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka dawnej Drogi Krajowej nr 10 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 120 ?w miejscowości Kobylanka do granic Gminy Stargard Szczeciński 2015-03-20 07:46
Projekt 40/15 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka. 2015-03-20 07:44
PROJEKT 39/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-03-20 07:42
PROJEKT 38/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-03-20 07:42
Projekt nr 37/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-03-20 07:41
Projekt nr 36/15 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej 2015-03-20 07:39
Projekt nr 35/15 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej 2015-03-20 07:37
Projekt Nr 34/15 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania finansowego wobec Magellan S.A. poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela 2015-03-20 07:36
Projekt Nr 33/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-03-20 07:34
Projekt 30/15 w sprawie powołania skarbnika gminy 2015-02-23 10:09
Projekt 29/15 w sprawie odwołania skarbnika gminy 2015-02-23 10:09
Projekt nr 28/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2015-02-23 10:08
Projekt nr 27/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2015-02-23 10:07
Projekt 26/15 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2015-02-23 10:06
Projekt 25/15 w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z członkostwa Gminy Kobylanka w stowarzyszeniu pod nazwą "Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy" 2015-02-23 10:05
Projekt 24/15 w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z członkostwa Gminy Kobylanka w stowarzyszeniu pod nazwą "Stargardzka Organizacja Turystyczna" 2015-02-23 10:04
Projekt 23/15 W sprawie określania kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum dla których Gmina Kobylanka jest organem prowadzącym 2015-02-23 10:03
Projekt 22/15 w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2015-02-23 10:02
PROJEKT 21/15 w sprawie opłaty targowej 2015-02-23 10:01
Projekt 20/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka 2015-02-23 10:00
Projekt 19/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bielkowo 2015-02-23 09:59
PROJEKT 18/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2015-02-23 09:56
PROJEKT 17/15 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-02-23 09:55
PROJEKT 16/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-02-23 09:55
Projekt 15/15 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2015-02-23 09:54
PROJEKT 14/15 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2015-02-23 09:53
Projekt 13/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-02-23 09:51