herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa budynku inwentarskiego do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 8500 szt. (w jednym rzucie, przy pełnej obsadzie) oraz infrastruktury towarzyszącej (płyty obornikowej, zbiornika bezodpływowego, zbiornika na paliwo, dróg dojazdowych i placu manewrowego oraz silosów na paszę) na działce geodezyjnej nr 262, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka"

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości 

że w dniu 7 stycznia 2015 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa budynku inwentarskiego do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 8500 szt. (w jednym rzucie, przy pełnej obsadzie) oraz infrastruktury towarzyszącej (płyty obornikowej, zbiornika bezodpływowego, zbiornika na paliwo, dróg dojazdowych i placu manewrowego oraz silosów na paszę) na działce geodezyjnej nr 262, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka ”.    
Jednocześnie informuję, że do Urzędu Gminy w Kobylance wpłynęły pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS-OŚ.4242.88.2014.AC i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec. znak: PSSE-4650/14 NNZ-462-11/14, w których ww. organy uzgodniły (w przypadku RDOŚ) i zaopiniowały pozytywnie (w przypadku PPIS) realizację ww. inwestycji. 


Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się w Urzędzie Gminy Kobylanka (ul. Szkolna 12), pokój 2, w godz.  7.15-15.15 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 9.00-17.00  (środa), z kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i dowodów, w terminie 7 dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 14 stycznia 2014 r. 

 Wójt Gminy
   Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia  7 stycznia 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 10-01-2015 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 07-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 10-01-2015 15:17