herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa dwóch obiektów do chowu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek ewidencyjnych nr 137/1, 137/2 i 139/3, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka?


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch obiektów do chowu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek ewidencyjnych nr 137/1, 137/2 i 139/3, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji, wszczęte zostało w dniu 4 grudnia 2014 r., na wniosek Pani Lilli Łagodzińskiej, reprezentującej Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL mgr inż. Lilla Łagodzińska, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Naruszewicza 1/10, działającej w imieniu i na rzecz: Pana Przemysława Kiełbania, zam. Niedźwiedź 36, 73-108 Kobylanka oraz Pana Lecha Kiełbania, Niedźwiedź 2e, 73-108 Kobylanka.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Kobylanka, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim.

W powyższej sprawie opracowany został raport oddziaływaniu na środowisko.

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój 2, w godz. 715-1515.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; ugk@kobylanka.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 7 stycznia 2015 r. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 17 grudnia 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 17-12-2014 16:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 17-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2014 16:20