Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA?

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

 

 

NADOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA.

 

 

 

 

 

Projekt finansowany jest przez

Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

 

KOBYLANKA 2014

 

 

 

Znak sprawy: GCI.441.10.2014.IS Kobylanka, dnia 04 listopada 2014 r.

 

 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

1. Gmina Kobylanka

ul. Szkolna 12,

73 - 108 Kobylanka

(091) 578 85 40

fax. (091) 578 85 20

adres e-mail: ugk@kobylanka.pl

Strona internetowa: www.bip.kobylanka.pl

2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany w poprzednim punkcie.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - dalej ustawy Pzp).

 2. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, ponieważ szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona na poziomie niższym niż 30.000,00 euro.

 3. Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie na podstawie umowy UDA-POKL. 09.01.01-32-104/14-00 Modernizacja oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Kobylanka.

 4. Obowiązującym językiem jest język polski.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie zestawów mebli kuchennych wyspecyfikowanych w poniższej tabeli.

 

Lp.

Nazwa

Ilość

I

II

III

1

Regał: Częściowo przeszkolony (powierzchnia 240 cmx100 cm) o wysokości od 90 do 120 cm - opadający; o głębokości 10cm; w części przeszklonej głębokość 25 cm; o długości 959 cm wzmocniony, z podkładem korkowym

1

 

 

 1. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

 2. Miejscem realizacji zamówienia są poszczególne lokalizacje oddziałów przedszkolnych: tj. przy Szkoła Podstawowa Kunowo 45A; Szkoła Podstawowa w Kobylance ul. Szkolna 10.

 3. Przedmiot zamówienia musi:

    1. być fabrycznie nowy;

    2. wolny od wad fizycznych i prawnych;

 1. Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane meble.

 2. Oznaczenie CPV 39100000-3 Meble

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy:

 1. Dostawa mebli i pozostałych elementów wyposażenia do 30 dni od dnia zawarcia umowy na adresy poszczególnych szkół objętych wyposażeniem placów zabaw,

 2. Montaż dostarczonych mebli i pozostałych elementów wyposażenia do dnia 20 grudnia 2014 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie).

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V Zaproszenia:

 

 1. Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale V Zaproszenia, niepodlegania wykluczeniu nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej.

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz w celu potwierdzenia zarejestrowania prowadzonej działalności Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym następujących dokumentów:

    1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawców dokumentu w postaci wydruku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mający moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 672).

3. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w Rozdziale V należy złożyć oświadczenie zawarte w treści załącznika nr 1 do Zaproszenia.

4. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa.

5. Dokumenty, o których mowa w Zaproszeniu Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.

 3. UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do żądania wyjaśnień złożonych dokumentów, czy też żądania uzupełniania złożonych dokumentów w sytuacji gdy złożone dokumenty nie będą kompletne, czy też nie będą potwierdzały spełniania warunków udziału w procedurze.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie.

 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

 3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu, z uwzględnieniem pkt. 2.

 4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

 5. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest Pani Irena Staniszewska tel. 91 561 01 66 lub 91 578 85 21

 

 1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni z tym, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem w sposób czytelny.

 2. W formularzu ofertowym należy podać cenę za całość realizacji przedmiotu zamówienia wraz z rozbiciem na cenę za cenę jednostkową brutto za zrealizowanie każdego elementu.

 3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszym Zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 4. Wykonawca ustali cenę za całość zamówienia w jednej kwocie na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty.

 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

7. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka z następującym dopiskiem:DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKAz dopiskiem Nie otwierać przed dniem 07.11.2014 r., godz. 13:15.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.

8. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w obrocie gospodarczym.

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 1. W zakresie składania oświadczeń woli dotyczących zmiany i wycofania oferty obowiązują takie same zasady jak dla składania ofert, tj. forma pisemna.

 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane w ten sam sposób jak oferta z dopiskiem, odpowiednio: Zmiana albo Wycofanie.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

      1. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.11.2014 r. do godziny 1300 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie (złożenie) oferty w szczególności, gdy oferta nie zostanie złożona do wskazanego miejsca (Sekretariatu)- Punkt Obsługi interesanta.

      2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 07.11.2014 r. o godzinie 1315 w Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w zastosowanym kryterium oceny ofert.

 2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na załączniku nr 1.

 3. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto za całość realizacji zamówienia.

 4. W formularzu ofertowym należy podać cenę za całość realizacji przedmiotu zamówienia wraz z rozbiciem na ceny jednostkowe dla poszczególnych zestawów.

5. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia publicznego, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.

 2. Do porównania ofert zostaną zakwalifikowane tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

 3. Do porównania ofert zostanie przyjęta cena brutto wyrażona w pkt 4 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zaproszenia).

 4. Porównanie cen złożonych ofert będzie dokonane wg następującego wzoru:

 

 

Najniższa oferowana cena

C (cena oferty brutto) = -------------------------------------------- x 100 pkt

Cena badanej oferty

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 3. Zamawiający poprawia w ofercie:

  1. oczywiste omyłki pisarskie,

  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Wzór umowy:

 

UMOWA NR /2014

Zawarta dnia ……… 2014 r. w Kobylance pomiędzy:

 

Gminą Kobylanka zwaną „Zamawiającym

ul. Szkolna 12; 73-108 Kobylanka,

 

reprezentowaną przez p. Andrzeja Kaszubskiego - Wójta,

 

a

............................................................................................................... reprezentowanym przez:

.................................................................. ................................................................... zwana?/ym

w dalszej części umowy Wykonawca?”

 

§ 1

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostarczenie na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z montażem fabrycznie nowych mebli i elementów wyposażenia zgodnie ze złożoną ofertą oraz z warunkami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert. Dokumenty te stanowią integralną część umowy, a ich postanowienia wiążą strony umowy.

 2. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem mebli i pozostałych elementów wyposażenia wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy.

 3. Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie w ramach projektu ……………………………………………………………. Finansowanego przez ……………………………………………………………………………

 

§ 2

 1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

 1. Dostawa mebli i pozostałych elementów wyposażenia do 30 dni od dnia zawarcia umowy na adresy poszczególnych szkół objętych wyposażeniem placów zabaw,

 2. Montaż dostarczonych mebli i pozostałych elementów wyposażenia do dnia 20 grudnia 2014 r.

 1. Okres gwarancyjny - 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

 2. Dokumentem potwierdzającym odbiór realizacji przedmiotu zamówienia będzie protokół końcowy.

 3. Strony ustalają, że wydanie przedmiotu zamówienia poprzedzone będzie przeglądem i odbiorem technicznym pod względem jakościowym i ilościowym oraz zgodności dostawy ze złożoną ofertą i wymaganiami technicznymi zamówienia oraz montażem.

6. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie poprzez złożenie czytelnych podpisów przez obie strony protokołu przyjęcia przekazania.

7. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między ilością lub kompletnością przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający wraz z wykonawcą sporządzi protokół rozbieżności.

8. W przypadku, gdy zamontowany towar będzie niezgodny (uszkodzony, niekompletny itd.) z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu i złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (wymienić) towar na właściwy nowy, wolny od wad w terminie 7 dni od daty odbioru protokołem przyjęcia-przekazania.

9. Osobą upoważnioną do nadzoru technicznego realizacji umowy oraz obioru towaru ze strony Zamawiającego jest …………………………………………..

10. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest …......................

 

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

    1. wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, standardami oraz postanowieniami umowy,

    2. dokonania niezbędnego złożenia, montażu, ustawienia i mocowania wyposażenia,

    3. zabezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas przewozu i ponosząc całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę,

    4. dostarczenia towaru w wyznaczone miejsca własnym transportem i na własny koszt i ryzyko,

    5. uprzedzenia pisemnego Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia dostaw,

    6. uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

2. Zamawiający zobowiązany jest do:

     1. udostępnienia pomieszczeń w jakich będą montowane meble i wyposażenie.;

     2. przekazania wskazówek koniecznych do wykonania prac;

     3. przystąpienia do odbioru wykonanych dostaw w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę.

 

§ 4

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia, liczonej od terminu dostawy i montażu przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu jego protokolarnego odbioru przez obie strony umowy.

2. Jednakże, gdy termin gwarancji udzielonej przez producenta przedmiotu zamówienia jest dłuższy niż wskazany wyżej, to ten termin gwarancji będzie obowiązujący.

3. Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru technicznego przez Zamawiającego, co potwierdza się protokołem odbioru.

4. Naprawy gwarancyjne oraz okresowe przeglądy i konserwacje będą świadczone w miejscu eksploatacji mebli, z wyłączeniem przypadków, gdy z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe, przy czym koszt świadczenia usługi poza miejscem eksploatacji obciąża Wykonawcę.

5. Wszelkie zgłoszenia związane z wykonaniem warunków gwarancji, dokonywane w formie pisemnej będą przyjmowane w dni robocze.

6. Wykonawca w karcie gwarancyjnej zamieści adres i numer faksu autoryzowanego punkt serwisowego.

7. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym dojazdów i transportu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

 

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia cenę ryczałtową wskazaną w pkt 4 formularza ofertowego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczenie wraz z montażem mebli odebranych na podstawie protokołu odbioru.

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru przyjęcia - przekazania bez wad towaru, w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury na wskazane przez Wykonawcę konto.

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

6. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury VAT bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze.

7. Za zwłokę w opłacie faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

 

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:

    1. z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy, określonego w § 2 ust. 1 oraz terminu, o którym mowa w § 2 ust. 8 - w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

    2. 10% wartości brutto umowy, gdy jedna ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2. Niezależnie od kary umownej, określonej w § 6 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych ma prawo je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

9. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

 

§ 7

 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:

  1. przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy;

  2. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

  3. zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

  4. zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw;

 1. W przypadkach wystąpienia okoliczności dotyczących terminu realizacji zamówienia strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

 

§ 8

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy:

  1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  2. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  3. zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,

  4. Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie

  5. Wykonawca przerwał realizację dostawy i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc,

  6. w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy:

   1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

   2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia kar umownych należnych do dnia odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

 1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

 2. Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanej dostawy oraz zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, po potrąceniu należnej od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

 

§ 9

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

6. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część to:

1) Oferta Wykonawcy

2) Zapytanie ofertowe

 

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

 

…………………………………………

 

…………………………………………

 

 

…………………………………………

 

 

XXV. Wykaz załączników do Zaproszenia:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

 

 

Zatwierdzam:

 

……………………………….

Kierownik Zamawiającego

 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

 

Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców:

............................................................................

............................................................................

ulica: ...................................................................

Kod, miejscowość: .............................................

Nr rachunku bankowego:

............................................................................

Nr telefonu i faksu: .............................................

E-mail: ……………………………………………

 

 

Gmina Kobylanka,

ul. Szkolna 12,

73-108 Kobylanka

 

 

 

OFERTA CENOWA

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na „DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI KUCHENNYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA”.

 

My niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę

 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

 3. Oświadczamy, że spełniamy wszelkie wymogi wynikające z przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszego postępowania oraz spełniamy wymagania o jakich mowa w Rozdziale V Zaproszenia.

 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w Zaproszeniu za cenę umowną brutto: ......................................................................................... (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….

 2. Powyższa cena została wyliczona w następujący sposób:

 

Lp.

Nazwa zestawu

Ilość zestawów

Cena jednostkowa brutto za zestaw

I

II

III

IV

1

Regał: Częściowo przeszkolony (powierzchnia 240 cmx100 cm) o wysokości od 90 do 120 cm - opadający; o głębokości 10cm; w części przeszklonej głębokość 25 cm; o długości 959 cm wzmocniony, z podkładem korkowym

1

 

 

Łącznie zł brutto za dwa zestawy:

 

 

 1. Zobowiązuję/jemy się do wykonania umowy w terminie określonym w Zaproszeniu.

 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zaproszeniu, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia są:

  1. ………………………………………tel……………………………………fax……………………

  2. ………………………………………tel……………………………………fax……………………

 1. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.

 2. Załącznikami do niniejszej oferty są:

   1. ………………………………………………………………………………..,

   2. ………………………………………………………………………………..,

 

 

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

 

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 04-11-2014 15:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 04-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 12-11-2014 16:12