herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 8500 szt. w jednym rzucie przy pełnej obsadzie oraz infrastruktury towarzyszącej (płyty obornikowej, zbiornika bezodpływowego, zbiornika na paliwo, dróg dojazdowych i placu manewrowego oraz silosów na paszę) na działce geodezyjnej nr 262, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" i podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o:

- złożeniu przez inwestora - Pana Radosława Maja, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Radosław Maj, z siedzibą w Kunowie 37, 73-110 Stargard Szczec., raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 8500 szt. w jednym rzucie przy pełnej obsadzie oraz infrastruktury towarzyszącej (płyty obornikowej, zbiornika bezodpływowego, zbiornika na paliwo, dróg dojazdowych i placu manewrowego oraz silosów na paszę) na działce geodezyjnej nr 262, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka ”,

- podjęciu, zawieszonego w dniu 11 września 2014 r. przez Wójta Gminy Kobylanka, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.,

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój 2, w godz. 715-1515.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; ugk@kobylanka.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 15 października 2014 r. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski

Kobylanka, dnia 24 września 2014 r.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 24-09-2014 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 24-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 29-09-2014 14:02