herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOBYLANKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo­darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kobylanka Uchwały Nr XL/238/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Bielkowo i Motaniec,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strate­gicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie przedmiotowego terenu na cele strefy przemysłowo- bazowo-składowej oraz strefy zabudowy usługowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie na adres: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Jednocześnie zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do prognozy  w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ugk@kobylanka.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia,

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu, zgodnie z art.17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospo­darowaniu przestrzennym, przez Wójta Gminy Kobylanka.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu .

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 20-03-2014 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 20-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 20-03-2014 07:56