herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków rekreacyjnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 29/5 w obrębie Kunowo gmina Kobylanka.


 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33, art.34, art.35, art.36 i art.38 , w związku z art. 98 ust. 4 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. j.t.

z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)


podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków rekreacyjnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 29/5 w obrębie Kunowo gmina Kobylanka.

 

W dniu 29 grudnia 2011r. wszczęte zostało postępowanie na wniosek Państwa Luizy
i Jarosława Skoczylas w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków rekreacyjnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 29/5 w obrębie Kunowo gmina Kobylanka.

Organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest Wójt Gminy Kobylanka, natomiast organem właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport, uzupełnienie do raportu oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; ugk@kobylanka.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 31 marca 2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Wójt Gminy Kobylanka

 

Andrzej Kaszubski

 

 

 

Kobylanka 10.03.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 10-03-2014 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 10-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 10-03-2014 12:58