Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr IV/7/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015 2015-01-11 19:07
U C H W A Ł A Nr IV/8/14 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2015?2023 2015-01-11 19:00
U C H W A Ł A Nr IV/9/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2015-01-11 18:38
UCHWAŁA Nr IV/10/14 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka 2015-01-11 18:34
UCHWAŁA Nr III/6/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka 2014-12-15 12:13
U C H W A Ł A Nr II/5/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2014-12-15 08:44
U C H W A Ł A Nr II/4/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2014-12-15 08:24
U C H W A Ł A Nr II/3/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2014-12-15 08:22
U C H W A Ł A Nr II/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2014-12-15 08:20
U C H W A Ł A Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2014-12-11 09:01
UCHWAŁA NR XLVIII/291/14 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi ?i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-11-24 09:02
UCHWAŁA NR XLVIII/290/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla części strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Zieleniewo 2014-11-24 09:01
UCHWAŁA Nr XLVIII/289/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź, obejmującego teren działki nr 822/3. 2014-11-24 09:00
U C H W A Ł A Nr XLVIII/288/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-11-24 08:58
U C H W A Ł A Nr XLVII/287/14 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2014-11-21 11:00
U C H W A Ł A NR XLVII/286/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 6, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą ? Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński? 2014-11-21 10:57
U C H W AŁ A Nr XLVII/285/14 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zaległości podatkowe 2014-11-21 10:53
U C H W A Ł A NR XLVII/284/14 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka 2014-11-21 10:51
U C H W A Ł A NR XLVII/283/14 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Kobylanka 2014-11-21 10:49
U C H W A Ł A NR XLVII/282/14 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kobylanka 2014-11-21 10:44
Uchwała Nr XLVII/281/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół. 2014-11-21 10:40
UCHWAŁA NR XLVII/280/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2014-11-21 10:39
UCHWAŁA NR XLVII/279/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-11-21 10:58
U C H W A Ł A Nr XLVII/278/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-11-21 10:59
U C H W A Ł A Nr XLVI/277/14 w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim dotyczącego realizacji drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej nr 10 w województwie zachodniopomorskim 2014-10-06 11:33
UCHWAŁA Nr XLVI/276/14 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego komisów samochodowych na terenie miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo w gminie Kobylanka 2014-10-06 11:31
UCHWAŁA Nr XLVI/275/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2014-10-06 11:30
UCHWAŁA Nr XLVI/274/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2014-10-06 11:28
UCHWAŁA Nr XLVI/273/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2014-10-06 11:27
UCHWAŁA Nr XLVI/272/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2014-10-06 11:26
[Unieważniona] U C H W A Ł A Nr XLVI/271/14 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2014 ?2023 2014-11-05 16:31
U C H W A Ł A Nr XLVI/270/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-10-06 11:16
UCHWAŁA Nr XLV/269/14 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-07-04 07:52
UCHWAŁA Nr XLV/268/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-07-04 08:00
UCHWAŁA Nr XLV/267/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2013 rok 2014-07-04 07:54
UCHWAŁA NR XLIV/266/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Bielkowo 2014-06-06 08:00
UCHWAŁA Nr XLIV/265/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 - 2032 2014-06-06 07:56
UCHWAŁA NR XLIV/264/14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2014-06-06 07:48
UCHWAŁA NR XLIV/263/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2014-06-06 07:47
U C H W A Ł A NR XLIV/262/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2014-06-06 07:43
UCHWAŁA NR XLIV/261/14 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Jęczydół 2014-06-06 07:41
UCHWAŁA NR XLIII/260/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Kobylanka 2014-05-05 15:13
U C H W A Ł A NR XLIII/259/14? zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2014-05-05 15:12
UCHWAŁA NR XLIII/258/14 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-05-05 15:11
U C H W A Ł A Nr XLIII/257/14 w sprawie wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego ?w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2014-05-05 15:09
U C H W A Ł A Nr XLIII/256/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta złożonej przez Stowarzyszenie "Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców" dotyczącej wynajęcia świetlicy wiejskiej w Morzyczynie 2014-05-05 15:07
UCHWAŁA NR XLII/255/14 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej "MIEDWIE" 2014-04-13 19:47
UCHWAŁA NR XLI/254/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kobylanka środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-07 08:20
UCHWAŁA NR XLI/253/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-04-07 08:17
UCHWAŁA NR XLI/252/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2014 r. 2014-04-07 08:15
UCHWAŁA NR XLI/251/14 w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2014-04-07 08:12
UCHWAŁA NR XLI/250/14 w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Kobylanka 2014-04-07 08:07
UCHWAŁA NR XLI/249/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo 2014-04-07 08:04
UCHWAŁA NR XLI/248/14 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2014-04-07 08:02
UCHWAŁA NR XLI/247/14 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kobylanka 2014-04-07 08:00
UCHWAŁA NR XLI/246/14 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylanka 2014-04-07 07:59
UCHWAŁA Nr XLI/245/14 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2014 - 2023 2014-04-07 07:58
UCHWAŁA Nr XLI/244/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-04-07 07:51
UCHWAŁA NR XLI/243/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2014-04-07 07:46
UCHWAŁA NR XLI/242/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego 2014-04-07 07:45
UCHWAŁA NR XL/241/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-02-07 08:04
UCHWAŁA NR XL/240/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020? 2014-02-07 08:04
UCHWAŁA NR XL/239/14 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylanka 2014-02-07 08:05
UCHWAŁA NR XL/238/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej oraz strefy zabudowy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec 2014-02-07 08:05