Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt 12/15 w sprawie powołania skarbnika gminy 2015-01-23 08:30
Projekt 11/15 w sprawie odwołania skarbnika gminy 2015-01-23 08:29
Projekt nr 10/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance odnośnie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 2015-01-23 08:28
Projekt 9/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2015 2015-01-23 08:28
PROJEKT 8/15 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania? Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2015-2020. 2015-01-23 08:26
PROJEKT 7/15 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka pn. ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2015-2020. 2015-01-23 08:25
Projekt nr 6/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Stargardzie Szczecińskim bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka 2015-01-23 08:25
PROJEKT 5/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2015-01-23 08:23
PROJEKT 4/15 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 2015-01-23 08:22
Projekt 3/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo 2015-01-23 08:21
Projekt 2/15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo 2015-01-23 08:20
Projekt nr 1/15 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta gminy Kobylanka dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów 2015-01-23 08:16
Projekt 14/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-12-24 10:15
PROJEKT 13/14 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka 2014-12-24 10:13
PROJEKT Nr 7 / 14 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2015?2025 2014-12-28 22:05
Projekt Nr 6/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015 2014-12-24 10:09
Projekt 12/14 w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylanka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2014-12-23 11:58
Projekt Nr 11/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka 2014-12-08 09:52
Projekt nr 10/14 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2014 ?2025 2014-12-08 09:50
Projekt 9/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-12-08 09:48
Projekt 8/14 w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Kobylanka. 2014-12-08 09:44
Projekt nr 5/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2014-12-08 08:45
Projekt nr 4/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2014-12-08 08:43
Projekt nr 3/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2014-12-08 08:42
Projekt nr 2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2014-12-08 08:02
Projekt nr 1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2014-11-27 20:53
Projekt 318/14 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi ?i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-11-07 08:28
Projekt nr 317/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź, obejmującego teren działki nr 822/3 2014-11-07 08:27
Projekt 316/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-11-07 08:24
Projekt 314/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla części strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Zieleniewo 2014-11-07 08:21
Projekt 314/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla części strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Zieleniewo 2014-10-27 16:09
Projekt 313/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka 2014-10-27 16:08
Projekt 312/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bielkowo 2014-10-27 16:07
Projekt 311/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 6, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą ? Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński? 2014-10-27 16:06
Projekt 310/14 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka 2014-10-27 16:05
Projekt 309/14 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Kobylanka 2014-10-27 16:04
Projekt 308/14 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kobylanka 2014-10-27 16:04
PROJEKT 307/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół. 2014-10-27 16:03
Projekt 306/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2014-10-27 16:02
PROJEKT 305/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-10-27 16:01
projekt 304/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-10-27 16:00
Projekt nr 303/14 w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim dotyczącego realizacji drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej nr 10 w województwie zachodniopomorskim 2014-09-19 10:42
Projekt nr 302/14 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego komisów samochodowych na terenie miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo w gminie Kobylanka 2014-09-19 10:39
PROJEKT 301/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2014-09-19 10:38
PROJEKT nr 300/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2014-09-19 10:36
Projekt nr 299/14 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2014 ?2023 2014-09-19 10:26
PROJEKT 298/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2014-09-19 10:23
PROJEKT nr 297/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2014-09-19 10:17
PROJEKT nr 296/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2014-09-19 10:15
Projekt nr 295/14 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-06-20 08:31
Projekt nr 294/14 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2014 - 2023 2014-06-20 08:30
Projekt nr 293/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-06-20 08:27
PROJEKT Nr 292/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-06-20 08:22
PROJEKT nr 290/14 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2014-06-20 08:19
PROJEKT Nr 291/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2013 rok 2014-06-20 08:23
PROJEKT nr 290/14 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2014-05-23 08:31
Projekt nr 289/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Bielkowo 2014-05-23 08:25
PROJEKT nr 288/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 ? 2032 2014-05-23 08:03
PROJEKT 287/14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2014-05-23 08:01
PROJEKT 286/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2014-05-23 07:58
PROJEKT 285/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2014-05-23 07:57
PROJEKT 284/14 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Jęczydół 2014-05-23 07:55
Projekt nr 283/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Bielkowo 2014-04-18 12:50
Projekt nr 282/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Kobylanka 2014-04-18 12:46
Projekt 281/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2014-04-18 12:45
PROJEKT 280/14 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-04-18 12:43
Projekt 279/14 w sprawie wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego ?w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2014-04-18 12:40
PROJEKT 278/14 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zaległości podatkowe 2014-10-28 12:54
Projekt nr 277/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta złożonej przez Stowarzyszenie ?Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców? dotyczącej wynajęcia świetlicy wiejskiej w Morzyczynie 2014-04-18 12:36
Projekt uchwały nr 272/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-04-18 12:33
Projekt 269/14 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2014-04-18 11:13
Projekt nr 276/14 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej "MIEDWIE" 2014-04-09 09:19
Projekt 271/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-03-22 19:53
Projekt nr 270/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2014 r. 2014-03-22 19:52
Projekt 269/14 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2014-03-22 19:07
Projekt 268/14 w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2014-03-22 19:06
Projekt 267/14 w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Kobylanka 2014-03-22 19:04
Projekt 266/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo 2014-03-22 19:03
PROJEKT 265/14 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2014-03-22 19:02
Projekt Nr 264/14 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku 2014-03-22 19:01
Projekt 263/14 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kobylanka 2014-03-22 10:40
PROJEKT 262/14 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylanka 2014-03-22 10:39
Projekt Nr 261/14 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2014 - 2023 2014-03-22 10:38
Projekt 260/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-03-22 10:41
Projekt nr 259/14 UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2014-01-23 16:27
Projekt nr 258/14 UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. 2014-01-23 16:27
Projekt nr 257/14 UCHWAŁA Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia 2014r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2014-01-23 16:23
Projekt nr 256/14 UCHWAŁA Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Kobylanka 2014-01-23 16:21
Projekt nr 255/14 UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBYLANKA z dnia w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylanka 2014-01-23 16:19
Projekt NR 254/14 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej oraz strefy zabudowy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec. 2014-01-23 16:28
Projekt nr 253/14 UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 2014 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2014-01-23 16:18