herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Kobylanka

UCHWAŁA Nr VI/30/07
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Kobylanka.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) - Rada Gminy w Kobylance uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Nadaje się statuty sołectwom:
  1. Sołectwo Kobylanka zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  2. Sołectwo Reptowo zgodnie z załącznikiem Nr 2;
  3. Sołectwo Nied�wied� zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  4. Sołectwo Motaniec zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  5. Sołectwo Cisewo zgodnie z załącznikiem Nr 5;
  6. Sołectwo Bielkowo zgodnie z załącznikiem Nr 6;
  7. Sołectwo Rekowo zgodnie z załącznikiem Nr 7;
  8. Sołectwo Jęczydół zgodnie z załącznikiem Nr 8;
  9. Sołectwo Kunowo zgodnie z załącznikiem Nr 9;
  10. Sołectwo Morzyczyn - Zieleniewo zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 2. Statuty, o których mowa w ust. 1 określają organizację i zakres działania sołectw.

§ 2.

Traci moc uchwala Nr XII/79/03 Rady Gminy w Kobylance z dnia 18 września 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Kobylanka (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 1705 z dnia 7 listopada 2003 r.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:21