herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr VI/29/07 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr VI/29/07
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 29 marca 2007r

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2007 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873, zm. z 2004r. Dz.U.Nr 64,poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135; z 2005 Dz.U.Nr 155 poz.1298,Nr 169 poz.1420; z 2006r. Dz.U. Nr 175 poz.1462, N4 249 poz.2104, Nr 94 poz.651) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy powołanej w podstawie prawnej na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Rybarczyk

Załącznik do uchwały
Rady Gminy Kobylanka nr VI/29/07

PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY KOBYLANKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
NA ROK 2007

SPIS TREŚCI I.Wprowadzenie
II.Podstawowe cele programu.
III.Adresaci programu.
IV.Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
V.Finansowanie programu.
VI.Zadania przewidziane do realizacji z udziałem organizacji pozarządowych na 2007 rok.
VII. Postanowienia końcowe.

I.WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zakresu działań gminy należą przede wszystkim sprawy publiczne o zasięgu lokalnym, a w szczególności zaspakajanie zbiorowych potrzeb jej wspólnoty. W tym celu gmina realizuje szereg zadań o charakterze publiczno użytecznym sama, bądź z pomocą innych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych lub organizacji pozarządowych. W ostatnich latach znacznie wzrosła rola organizacji pozarządowych w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb ludności. Skuteczność ich działania zależy w dużym stopniu od ustalenia obszarów, form i czytelnych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej Temu właśnie ma służyć niniejszy Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami na 2007 . Aktywność obywatelska ludzi zrzeszonych w organizacjach pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych i buduje poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie. Sprawnie działające organizacje pozarządowe pozwalają na skuteczne i oszczędne wykonywanie wielu zadań publicznych.

II.PODSTAWOWE CELE PROGRAMU.

 1. Skuteczne i oszczędne wykonywania zadań publicznych.
 2. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, wspieranie jej inicjatyw i działań oraz zapewnienie jak najlepszych warunków do działania.
 3. Budowanie i umacnianie w świadomości społecznej odpowiedzialności za swoje otoczenie i lokalną wspólnotę.
 4. Tworzenie współpracy opartej na wzajemnym partnerstwie, uczciwej konkurencji i jawności.

III.ADRESACI PROGRAMU.

Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych,
 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

IV.FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 1. Formy współpracy o charakterze odpłatnym.
  • Zlecanie zadań publicznych do wykonania organizacjom pozarządowym i ich dofinansowywanie lub całkowite finansowanie, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • zakup usług na zasadach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych.
 2. Formy współpracy o charakterze nieodpłatnym.
  • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka wraz z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty będą mogły składać pisemne opinie,
  • stała wymiana informacji na temat planów i kierunków działania organizacji pozarządowych w celu ich zharmonizowania,
  • tworzenia w miarę potrzeb przez gminę Kobylanka wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3ust 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów gminy,
  • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej , dotyczących wspólnych działań gminy i organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie stosownych informacji w tym zakresie na stronach internetowych Gminy Kobylanka oraz w lokalnych mediach,
  • organizowanie raz w roku spotkania władz gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poświęconego prezentacji ich dorobku i najważniejszych problemów .
  • udostępnianie organizacjom pozarządowym nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z realizacją zadań gminy.
  • wydzielenie tablicy informacyjnej lub jej części w Urzędzie Gminy na materiały dotyczące spraw organizacji pozarządowych.
  • udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym z terenu gminy Kobylanka starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych.

V.FINANSOWANIE PROGRAMU

 1. Przedmiotowy program będzie finansowany ze środków własnych gminy.
 2. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych, w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom pozarządowym , zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2007.
 3. Przekazanie środków nastąpi po zawarciu stosownej umowy na realizację zadania publicznego .

VI.ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2007 ROK.

 1. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez :

  1. Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinach sportowych,
  2. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół,
  3. Organizowanie zawodów sportowych oraz ogólnie dostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy,
  4. Udział w imprezach i zawodach sportowych dzieci i młodzieży o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  5. Organizowanie międzynarodowych i regionalnych imprez sportowych promujących gminę.
 2. W zakresie kultury:
  1. Wspieranie działalności kulturalnej poprzez dofinansowanie wystaw, konkursów, przeglądów , imprez okolicznościowych oraz innych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe ,
  2. Działania zmierzające do podtrzymywania i wzbogacania działalności artystycznej twórców-amatorów,
  3. Wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnej poprzez wspieranie działalności o charakterze kulturalnym Kół Gospodyń
  4. Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej na rzecz społeczności lokalnej.
 3. W zakresie ochrony środowiska:

  Kształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców gminy poprzez:

  1. wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej,
  2. wspieranie akcji „Sprzątanie świata- 2007”,
 4. W zakresie ochrony zdrowia:
  1. Działania wspomagające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży w tym wszelkiego rodzaju konkursy, pikniki, programy i inne formy aktywizujące tą grupę odbiorców,
  2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień realizowana w ramach Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określającego środki i szczegółowe zadania podejmowane i realizowane w tym obszarze,
  3. Organizowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
  1. W zakresie edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży:
  2. Wspieranie organizacyjno- finansowe różnorodnych form wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobylanka,
  3. Wspieranie społecznych inicjatyw młodzieżowych ,
  4. Wspieranie organizowania zajęć dodatkowych i zajęć opiekuńczo wychowawczych ,
  5. Wspomaganie wymiany doświadczeń zawodowych środowiska oświatowego.
 5. W zakresie pomocy społecznej:
  1. wspomaganie działań związanych z niesieniem pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej życiowej sytuacji ,
  2. wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych na rzecz osób samotnych, najuboższych i niedostosowanych społecznie,
  3. współorganizowanie imprez środowiskowych mających na celu integrację niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
  4. pomoc w organizacji spotkań przedświątecznych dla osób samotnych, najuboższych i niedostosowanych społecznie,
  5. zapewnienie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
  6. wspomaganie działań na rzecz dzieci z rodzin najuboższych i niewydolnych społecznie poprzez organizację różnorodnych wycieczek, spotkań pomocy rzeczowej itp.
 6. W zakresie ekologii o ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 7. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa p.poż.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zadaniem programu jest lepsze i bardziej efektywne ukształtowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program określa kierunki i cele współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zadania, formy i tryb ich realizacji. Program ma charakter otwarty i może być w trakcie roku wzbogacony o nowe i dodatkowe formy współpracy, które zostaną zgłoszone ze strony środowiska w trakcie roku budżetowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:20