herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"


RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2012 ROKU

„ WYPRAWKA SZKOLNA „

 

I. Wójt Gminy Kobylanka informuje, , iż zgodnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. dotyczące tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” zostało opublikowane w dniu 21 czerwca 2012 r. w Dzienniku Ustaw Nr 117 poz. 706 i obowiązuje od dnia 6 lipca 2012 r.

Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013 będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:

 • w klasach I-IV szkoły podstawowej,

 • w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

 • w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

 • w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

 • w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

 • w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem będą także objęci uczniowie:

 • słabo widzący,

 • niesłyszący,

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

 • uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom:

 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351 zł z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

 2. Klas I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) tj. 504 zł.

 3. Pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dofinansowanie do zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

 • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 • 210 zł dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

 • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

 • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

Rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego składają wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013

W przypadku uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Kobylanka

zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2012 Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 25 lipca 2012 r.

ostateczny termin składania wniosków ustalono do dnia 10 września 2012 r.

Wnioski można pobrać w szkołach oraz w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Kobylanka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 25-07-2012 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 25-07-2012 12:46