herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA NR IV/16/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2007

U C H W A Ł A NR IV/16/07
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.307.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.549.027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.202.712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 241.111 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. zaciąganych kredytów w kwocie 1.116.487 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 1.116.487 zł, rozchody w wysokości 875.376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 70.000 zł.

§ 5.

 1. Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł, na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł, na realizację zadań, określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

 1. Dotacje podmiotowe dla:
  1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 2.  
Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty, należące i nienależące do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę 340.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody 45.000 zł,
 2. wydatki 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.116.487 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 875.376 zł.

§ 10.

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 52.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobylanka do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  • na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości, określonej w załącznikach nr 3 i 4,
  • z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku, na łączną kwotę 500.000 zł,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kobylance.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:16