herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała Nr XLVII/311/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w sprawie realizacji modernizacji w ciągu drogi krajowej

UCHWAŁA NR XLVII/311/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w sprawie realizacji modernizacji w ciągu drogi krajowej Nr 10

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na modernizacji i budowie chodników w ciągu drogi krajowej nr 10, przebiegającej przez miejscowość Kobylanka, zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, na mocy decyzji nr 193/2006 z dnia 21 września 2006 r.

§ 2.

Określa się wysokość dotacji w ramach udziału Gminy Kobylanka w realizowanym przedsięwzięciu w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:11