herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała Nr XLVI/299/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XLVI/299/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 308.801 zł, zgodnie z załącznikiem 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 108.801 zł, zgodnie z załącznikiem 2.

§ 3.

 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 200.000 zł.
 2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2006 rok, pochodzące z kredytu bankowego o kwotę 200.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Andrzej KaszubskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/299/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 28 września 2006 r.Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok o kwotę 308.801 zł:

 • w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 12.000 zł, z tego w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000 zł, w tym §2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12.000 zł;
 • w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 293 zł, z tego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 293 zł, w tym §0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 293 zł;
 • w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 409 zł, z tego w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 409 zł, w tym §2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 409 zł;
 • w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 292.582 zł, z tego w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 254.058 zł, w tym §0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 254.015 zł i §0910 - Odsetki od nieterminowych płatności wpłat z tytułu podatków i opłat 43 zł oraz w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 37.795 zł, w tym §0330 – Podatek leśny 76 zł, §0340 – Podatek od środków transportowych 4.566 zł, §0360 – Podatek od spadków i darowizn 519 zł, §0370 – Podatek od posiadania psów 10 zł, §0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 32.624 zł i w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 729 zł, w tym §0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 729 zł;
 • w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.033 zł, z tego w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.033 zł, w tym §0690 – Wpływy z różnych opłat 16 zł i §0830 – Wpływy z różnych usług o kwotę 3.017 zł;
 • w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 484 zł, z tego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 484 zł, w tym §0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 484 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/299/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 28 września 2006 r.Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok o kwotę 108.801 zł:

 • w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 9.500 zł, z tego w rozdziale 02095 – Pozostała działalność o kwotę 9.500 zł, w tym wydatki bieżące 9.500 zł;
 • w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 23.483 zł, z tego w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 23.483 zł, w tym dotacje 23.483 zł;
 • w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.600 zł, z tego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.600 zł, w tym wydatki bieżące 2.600 zł;
 • w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 32.110 zł, z tego w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 32.110 zł, w tym wydatki inwestycyjne 32.110 zł;
 • w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.638 zł, z tego w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.033 zł, w tym wydatki bieżące 3.033 zł i w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 605 zł, w tym wydatki bieżące 605 zł;
 • w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.066 zł, z tego rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 4.066 zł, w tym wydatki bieżące 4.066 zł;
 • w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 33.404 zł, z tego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 33.404 zł, w tym wydatki inwestycyjne 33.404 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:07