herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała Nr XLVI/298/2006 zmiana uchwały Rady Gminy w Kobylance Nr XXIX/195/05 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za

Uchwała Nr XLVI / 298 / 2006
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 28 września 2006r.

zmiana uchwały Rady Gminy w Kobylance Nr XXIX/195/05 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2781, z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94 poz.788, Nr 122 poz.1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz.1400, Nr 249 poz.2104 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W § 6 uchwały Rady Gminy w Kobylance Nr XXIX/195/05 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka ( Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 32, poz.688)otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 6. 1. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego ustala się jako iloczyn stawki procentowej przyjętej dla określonego przedziału wysokości dochodów przypadającej na osobę w rodzinie i kwoty ustalonej na podstawie art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U Nr 228, poz.2255 z późn. zmianami).

2. Przyjmuje się stawki procentowe w następujących przedziałach dochodów przypadających na osobę w rodzinie:

Dochód na osobę w rodzinie w zł Stawka procentowa
do 100,00 zł 141 %
od 100,01 – 150,00 zł 125 %
od 150,01 – 200,00 zł 110 %
od 200,01 – 250,00 zł 95 %
od 250,01 – do kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 80 %

3. Kwotę stypendium za należny okres zaokrągla się w górę do pełnych złotych.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:06