herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr XLIV/287/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok

U C H W A Ł A Nr XLIV/287/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się co następuje:

§ 1.

  • Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 1.256.600 zł, zgodnie z załącznikiem 1.
  • Źródłem finansowania kwoty wydatków zwiększających budżet, o której mowa w pkt 1 będzie kredyt bankowy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.V-ce Przewodniczący Rady Gminy
Bronisław Tomoń
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/287/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 29 czerwca 2006 r.

Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2006 rok o kwotę 1.256.600 zł:

  • w dziale 630 - Turystyka o kwotę 1.256.600 zł, w tym w rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę 1.256.600 zł, z tego wydatki inwestycyjne 1.256.600 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:59