herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA NR XLIV/285/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok

U C H W A Ł A NR XLIV/285/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 29 czerwca 2006 r
.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 187.766 zł:
  • w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 14.006 zł, z tego w rozdziale 02095 – Pozostała działalność o kwotę 14.006 zł, w tym wydatki bieżące 14.006 zł;
  • w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 120.000 zł, z tego w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 120.000 zł, w tym dotacje 120.000 zł;
  • w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 40.000 zł, z tego w rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 40.000 zł, w tym wydatki bieżące 40.000 zł;
  • w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 500 zł, z tego w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 500 zł, w tym dotacje 500 zł;
  • w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 13.260 zł, z tego w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13.260 zł, w tym dotacje 13.260 zł;

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 187.766 zł:
  • w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 120.000 zł, z tego w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 120.000 zł, w tym wydatki bieżące 120.000 zł;
  • w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 54.506 zł, z tego w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 54.006 zł, w tym wydatki inwestycyjne 54.006 zł i w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 500 zł, w tym wydatki bieżące 500 zł;
  • w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 13.260 zł, z tego w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13.260 zł, w tym wydatki bieżące 13.260 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.V-ce Przewodniczący Rady Gminy
Bronisław Tomoń

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:58