Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXVIII/175/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/282/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka 2013-01-07 12:15
UCHWAŁA NR XXVIII/174/12 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2013-01-07 09:52
UCHWAŁA NR XXVIII/173/12 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylance 2013-01-07 09:48
UCHWAŁA NR XXVIII/172/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-07 09:44
UCHWAŁA NR XXVIII/171/12 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2013-01-07 09:39
UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2013 2013-01-07 09:38
UCHWAŁA Nr XXVIII/169/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką 2013-01-07 09:37
UCHWAŁA NR XXVIII/168/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2013-01-07 14:08
UCHWAŁA Nr XXVIII/167/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2013-01-07 09:32
UCHWAŁA Nr XXVIII/166/12 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 ?2022 2013-01-07 14:05
UCHWAŁA NR XXVIII/165/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-01-07 14:19
UCHWAŁA NR XXVII/164/12 w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 2012-12-10 12:53
UCHWAŁA NR XXVII/163/12 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-10 12:51
UCHWAŁA NR XXVII/162/12 w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kołbaskowo 2012-12-10 12:50
UCHWAŁA NR XXVII/161/12 w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosków Pana Radosława Ożóg z dnia 19.10.2012 r. dotyczących nieruchomości zlokalizowanej na działkach nr 112, 254/1 i 254/2 w obrębie Bielkowo 2012-12-10 12:48
UCHWAŁA NR XXVII/160/12 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2012-12-10 12:47
UCHWAŁA NR XXVII/159/12 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-10 12:45
UCHWAŁA NR XXVII/158/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-10 12:43
UCHWAŁA Nr XXVII/157/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2012-12-10 12:41
UCHWAŁA NR XXVII/156/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" 2012-12-10 12:38
UCHWAŁA NR XXVII/155/12 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-12-10 12:36
UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-12-10 12:35
UCHWAŁA Nr XXVI/153/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Stargardzie Szczecińskim bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka 2012-10-31 16:50
UCHWAŁA Nr XXVI/152/12 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2012-10-31 16:49
UCHWAŁA Nr XXVI/151/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-12-03 15:01
UCHWAŁA Nr XXVI/150/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka 2012-12-19 16:39
UCHWAŁA Nr XXV/149/12 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-08 11:07
UCHWAŁA Nr XXV/148/12 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka 2012-10-08 11:06
UCHWAŁA Nr XXV/147/12 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Władysławy i Franciszka Wieczorek na bezczynność Urzędu Gminy w Kobylance w przedmiocie przestrzegania i egzekwowania Uchwały Nr XLIII/279/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka" 2012-10-08 11:04
UCHWAŁA Nr XXV/146/12 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 - 2032 2012-10-08 11:02
UCHWAŁA NR XXV/145/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego 2012-10-08 11:00
UCHWAŁA NR XXV/144/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-10-08 10:59
UCHWAŁA Nr XXV/143/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-10-08 10:54
UCHWAŁA Nr XXV/142/ 12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-10-08 10:52
UCHWAŁA NR XXIV/141/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kobylanka 2012-07-30 11:58
UCHWAŁA Nr XXIV/140/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-07-30 11:55
[Unieważniona] UCHWAŁA NR XXIV/139/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-08-29 16:53
UCHWAŁA NR XXIV/138/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-07-30 11:49
UCHWAŁA Nr XXIV/137/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-30 11:43
UCHWAŁA Nr XXIV/136/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XVI/96/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2012 2012-07-30 11:39
UCHWAŁA Nr XXIII/135/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XVI/103/11 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2012-07-20 09:34
UCHWAŁA Nr XXIII/134/12 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2012-07-20 09:32
UCHWAŁA Nr XXIII/133/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2012-07-20 09:32
UCHWAŁA Nr XXIII/132/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2012-07-20 09:30
UCHWAŁA Nr XXIII/131/12 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy od Skarbu Państwa 2012-07-20 09:29
UCHWAŁA Nr XXIII/130/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-20 09:28
UCHWAŁA Nr XXIII/129/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2011 2012-07-20 09:25
UCHWAŁA Nr XXIII/128/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2011 rok 2013-03-05 21:34
UCHWAŁA Nr XXII/127/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2012-07-20 09:04
UCHWAŁA Nr XXII/126/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Morzyczyn 2012-07-20 09:02
UCHWAŁA NR XXII/125/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-07-20 08:58
UCHWAŁA Nr XXII/124/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-20 08:55
[Unieważniona] UCHWAŁA Nr XXII/123/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-07-20 09:59
[Unieważniona] UCHWAŁA Nr XXII/122/12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 2012-07-20 10:01
UCHWAŁA Nr XXI/121/12 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-20 08:48
UCHWAŁA Nr XXI/120/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, części obrębu Niedźwiedź 2012-07-20 08:51
UCHWAŁA Nr XXI/119/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-07-20 08:40
UCHWAŁA Nr XXI/118/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-20 08:34
UCHWAŁA Nr XX/117/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-04-06 08:25
UCHWAŁA Nr XX/116/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-04-06 08:23
UCHWAŁA Nr XIX/115/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką 2012-04-06 08:20
UCHWAŁA Nr XIX/114/12 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r 2012-04-06 08:19
UCHWAŁA Nr XIX/113/12 w sprawie najmu lokalu Ośrodka Zdrowia położonego w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Kobylance 2012-04-06 08:19
UCHWAŁA Nr XVIII/112/12 w sprawie wydania opinii w sprawie zmiany nazwy siedziby powiatu stargardzkiego ze Stargardu Szczecińskiego na Stargard 2012-03-09 08:17
UCHWAŁA Nr XVIII/111/12 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do organizacji i realizacji pracy z rodziną 2012-03-09 08:16
UCHWAŁA Nr XVIII/110/12 w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska 2012-03-09 08:25
UCHWAŁA Nr XVIII/109/12 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2012-03-09 08:26
UCHWAŁA Nr XVIII/108/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-03-09 08:40
UCHWAŁA Nr XVIII/107/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-03-09 08:34
UCHWAŁA Nr XVIII/106/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2012 2012-03-09 08:29
UCHWAŁA Nr XVII/105/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-01-16 08:21
UCHWAŁA Nr XVII/104/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-01-16 08:14