herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka

 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KOBYLANKA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz Uchwały Nr X/51/07 Rady Gminy w Kobylance 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, opracowywanej w granicach administracyjnych gminy wraz z prognozą oddziały-wania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w zakresie nastę-pujących terenów oznaczonych symbolami:
 
  • Jd- M2/UT położonego na płd. od wsi Jęczydół po zach. stronie drogi,
  • Nd- M2 graniczącego ze zwartą zabudową wsi Niedźwiedź od strony płn.,
  • R1 położonego na płn. od w/w terenu Nd-M2,
  • Rk- M2 położonego na zach. od zwartej zabudowy wsi Rekowo,
  • Rk- M2, Bi- M2 i Bi- UP położone pomiędzy wsiami Bielkowo i Rekowo,
  • MZ- M2 położonego przy płn.- wsch. brzegu jeziora Miedwie w obrębie Zieleniewo,
 
w dniach od 26.01.2012r. do 07.03.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, w pokoju nr 3 w godzinach od 900 do  1400 w  środy od 1000 do  1600
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 29.02.2012r.  O godz. 13ºº w sali nr  25  urzędu gminy w Kobylance ul. Szkolna 12.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail ugk@kobylanka.pl do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2012r. 
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Kobylanka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 11-01-2012 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 11-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 11-01-2012 09:31