Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt 186/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/282/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka 2012-12-26 11:24
Projekt 185/12 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2012-12-26 11:23
Projekt 184/12 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylance 2012-12-26 11:21
Projekt 183/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-26 11:20
Projekt 182/12 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2012-12-26 11:17
Projekt 181/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2013 2012-12-26 11:15
Projekt Nr 180/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką 2012-12-26 11:12
Projekt nr 179/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-12-26 11:28
Projekt 178/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-12-26 11:09
Projekt nr 176/12 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 ?2022 2012-11-25 17:59
Projekt Nr 175 /12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2012-11-25 17:44
Projekt 174/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-11-25 17:40
Projekt nr 173/12 w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosków Pana Radosława Ożóg z dnia 19.10.2012 r. dotyczących nieruchomości zlokalizowanej na działkach nr 112, 254/1 i 254/2 w obrębie Bielkowo 2012-11-25 17:56
Projekt nr 172/12 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-11-25 17:26
Projekt Nr 171/12 w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kołbaskowo. 2012-11-25 17:24
Projekt nr 170/12 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2012-11-25 17:22
Projekt 169/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-11-25 17:20
Projekt 168/12 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-11-25 17:19
PROJEKT nr 167/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-11-25 17:16
PROJEKT nr 166/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2012-11-25 17:14
Projekt nr 165/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" 2012-11-25 17:07
Projekt nr 164/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-11-25 17:02
Projekt 163/12 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-11-25 17:00
Projekt nr 162/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Stargardzie Szczecińskim bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka 2012-10-19 08:20
Projekt 161/12 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2012-10-19 08:19
Projekt nr 160/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-10-19 08:00
Projekt nr 159/12 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-10-19 08:00
Projekt nr 158/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2012-10-19 07:55
Projekt nr 157/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka 2012-10-19 08:00
Projekt nr 149/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-09-21 14:45
Projekt 156/12 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-09-21 14:42
Projekt 155/12 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka 2012-09-21 14:39
Projekt 154/12 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Władysławy i Franciszka Wieczorek na bezczynność Urzędu Gminy w Kobylance w przedmiocie przestrzegania i egzekwowania Uchwały Nr XLIII/279/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka" 2012-09-21 14:37
Projekt nr 153/12 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 - 2032 2012-09-21 14:49
PROJEKT 152/12 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2012-09-21 14:34
Projekt nr 151/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego 2012-09-21 14:34
Projekt 150/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-09-21 14:33
Projekt nr 148/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-09-21 14:32
Projekt 147/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kobylanka 2012-07-20 09:49
Projekt 146/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-07-20 09:47
Projekt 145/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-07-20 09:43
Projekt 144/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-07-20 09:42
Projekt 143/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-20 09:40
Projekt 142/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XVI/96/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2012 2012-07-20 09:37
Projekt 141/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XVI/103/11 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2012-06-22 08:06
Projekt 140/12 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2012-06-22 08:05
Projekt 139/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2012-06-22 08:04
Projekt 138/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2012-06-22 08:03
Projekt 137/12 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy od Skarbu Państwa 2012-06-22 08:03
Projekt nr 136/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-06-22 08:11
Projekt 135/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-06-21 23:16
Projekt Nr 134/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2011 2012-06-21 23:14
Projekt Nr 133/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2011 rok 2012-06-21 23:12
Projekt 132/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2012-05-25 10:26
Projekt 131/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Morzyczyn 2012-05-25 10:25
Projekt 130/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-05-25 10:23
Projekt 129/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-05-25 10:29
Projekt 128/12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2012-05-25 10:20
Projekt 127/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-05-25 10:19
Projekt 126/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-05-25 10:16
Projekt 125/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-05-25 10:13
Projekt 124/12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 2012-05-25 10:12
Projekt nr 122/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, części obrębu Niedźwiedź 2012-05-07 08:42
Projekt nr 123/12 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na rok 2012 2012-05-07 08:15
Projekt nr 121/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-05-07 08:23
Projekt nr 120/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-05-07 08:13
Projekt nr 118/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-03-28 09:09
projekt nr 117/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-03-28 09:07
Projekt Nr 116/12 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r. 2012-03-23 08:40
AUTOPOPRAWKA do projektu nr 109/12 uchwały w sprawie najmu lokalu Ośrodka Zdrowia położonego w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Kobylance 2012-03-23 08:37
PROJEKT 110/12 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby prawnej 2012-03-23 08:36
PROJEKT 109/12 w sprawie najmu lokalu Ośrodka Zdrowia położonego w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Kobylance 2012-03-23 08:34
PROJEKT Nr 115/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-02-24 11:22
Projekt nr 114/12 w sprawie wydania opinii w sprawie zmiany nazwy siedziby powiatu stargardzkiego ze Stargardu Szczecińskiego na Stargard 2012-02-24 11:18
Projekt nr 113/12 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do organizacji i realizacji pracy z rodziną 2012-02-24 11:17
Projekt nr 112/12 w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska 2012-02-24 11:16
Projekt nr 111/12 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2012-02-24 11:15
Projekt 108/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-02-24 11:14
Projekt nr 107/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2012 2012-02-24 11:12
PROJEKT 106/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-01-09 15:24
Projekt 105/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-01-09 15:20