herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała Nr I/6/06 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru

Uchwała Nr I/6/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 01 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844), uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Kobylanka, przy sprzedaży z:
    1. wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza, skrzynki - 10,00 zł,
    2. samochodów osobowych, straganu, stołu, wozu konnego, przyczepy, ciągnika – 20,00 zł,
    3. innych samochodów – 30,00 zł.
  2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 618,33 zł.
  3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2.

W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3.

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowicę.

§ 4.

Opłata targowa płatna jest bez wezwania, inkasentowi wyznaczonemu odrębną uchwałą.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXV/166/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 1828).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:54