herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała NR XLIII/276/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XLI/276/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 5.100 zł :
  • w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.500 zł, z tego w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.500 zł, w tym dotacje 4.500 zł;
  • w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 200 zł, z tego w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 200 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 200 zł;
  • w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 400 zł, z tego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 400 zł, w tym wydatki bieżące 400 zł.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 5.100 zł :
  1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.100zł, z tego w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.100 zł, w tym wydatki bieżące 5.100 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:48