herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

KOMUNIKAT o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zmianami) oraz art. 39, art. 40,
w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3. października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kobylanka Uchwały Nr L/342/10 z dnia 04 listopada 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź, przez który planowany jest przebieg rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych Gminy Miasto Szczecin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej
i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, pokój nr 3, w godzinach od 9?? do 15??.

Zainteresowani mogą wnosić wnioski dotyczące w/w projektu planu, w tym w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

e-mail:ugk@kobylanka.pl

 

Wniosek, uwaga, powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kobylanka.

 

 

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 17-05-2011 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 17-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 17-05-2011 10:45