herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała NR XLI/260/06 w sprawie współdziałania Gminy Kobylanka z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy

Uchwała Nr XLI/260/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie współdziałania Gminy Kobylanka z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań       w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin

    Na podstawie art. 10 ust. 1 i art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23,  poz. 220,  Nr 62,  poz. 558,  Nr 113,  poz. 984, Nr 153,  poz. 1271,  Nr  214,  poz. 1806,  Dz. U z 2003 r. Nr 80,  poz. 717,        Nr 162,  poz.1568, Dz. U z 2004  r.  Nr 102,  poz. 1055,  Nr  116,  poz. 1203 oraz  Dz. U z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441 , Nr 175,  poz.1457) oraz art. 46, 47 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.        o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 203,  poz. 1966,  Dz.U.          z 2005 r. Nr 249, poz.2104) – uchwala się, co następuje:

 

     § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadań   w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin dla mieszkańców Gminy Kobylanka, którego projekt stanowi załącznik    do uchwały.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2006r

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                    
                                                                                                 Andrzej Kaszubski 

 

                                                               Załącznik
                                                                       do uchwały Nr  XLI/260/06
                                                                       Rady Gminy w Kobylance
                                                                       z dnia  30 marca 2006 r.

 

                           POROZUMIENIE

w  sprawie realizacji zadań  z zakresu  oświaty  dotyczących zapewnienia  wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Kobylanka w przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Miasto Szczecin 

zawarte w dniu.................................... roku  pomiędzy:

Gminą Kobylanka reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kobylanka  -   .........................................................

a

Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta Szczecin -  ..............................................................

Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, Dz. U. z  2002 r.  Nr 23, poz. 220,  Nr  62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, Dz. U.  z 2003r.  Nr  80,  poz. 717,   Nr 162, poz. 1568,    Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128), w związku z art. 5a ust. 2 pkt.1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703      i Nr 281, poz. 2781 oraz  Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,      Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104), art. 167 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia         30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420), oraz art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), uchwały     Nr .......... Rady Gminy Kobylanka z dnia ........................... roku w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz uchwały Nr............... Rady Miasta Szczecin z dnia ..................... roku w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w sprawie realizacji zadań w zakresie oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie  Gminy Miasto Szczecin mieszkańcom Gminy Kobylanka, strony postanawiają co następuje:

§ 1. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się w przypadku wolnych miejsc przyjąć dzieci    z Gminy Kobylanka do przedszkoli publicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Szczecin.

§ 2. 1. Gmina Kobylanka zobowiązuje się partycypować w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Kobylanka, w wysokości dopłat wnoszonych przez Gminę Miasto Szczecin do kosztów utrzymania każdego dziecka w przedszkolu publicznym.
2. Od dnia 1 stycznia 2006 roku wysokość dopłaty Gminy Miasto Szczecin  na jedno dziecko wynosi  345,58 zł. miesięcznie.

 

§ 3. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się do przesyłania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły w formie elektronicznej następnie potwierdzonego w formie pisemnej wykazu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka, rzeczywiście uczęszczających do przedszkoli publicznych.
           2. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się do złożenia informacji o planowanej wysokości dopłaty na jedno dziecko w przedszkolu publicznym na rok następny, w terminie do 15 listopada roku poprzedniego. O ostatecznej wysokości dopłaty Gmina Miasto Szczecin  poinformuje              w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu.
          3.  Zmiany wysokości dopłat na jedno dziecko w stosunku do wskazanej w §  2 ust. 2             z zachowaniem  trybu ustalonego w § 3 ust. 2 nie stanowią zmiany porozumienia.
           
          § 4. 1. Gmina Kobylanka będzie przekazywała dotację stanowiącą dopłatę do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Szczecin według wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 1 razy dopłata przysługująca na jedno dziecko w gminie gdzie przedszkole funkcjonuje. Dotacja naliczona i zapłacona zostanie za miesiąc ubiegły do dnia 22 następnego miesiąca.
          2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania kwotą dotacji rachunku gminy na terenie której funkcjonuje przedszkole.
          3. Gmina Kobylanka należną Gminie Miasto Szczecin dotację przekazywać będzie na rachunek bankowy  PEKAO  S.A. II/O Szczecin 35 1240 3927 1111 0000 4099 4075  Ewentualna zmiana numeru rachunku bankowego przez Gminę Miasto Szczecin nie stanowi zmiany porozumienia lecz wymaga jedynie zawiadomienia drugiej gminy w formie pisemnej o nowym numerze rachunku, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania zmiany.
 
        § 5. 1. Porozumienie  zawarte zostaje na czas nieokreślony.
        2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z końcem roku szkolnego,       za uprzednim sześciomiesięcznym  wypowiedzeniem.
        3. Wszelkie zmiany jak również wypowiedzenie niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

        § 6. Porozumienie podlega opublikowaniu przez Gminę Miasto Szczecin w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.         

        § 7. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej         ze stron i jeden egzemplarz do publikacji.

        § 8. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą  od dnia 1 września 2006 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:40