herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała NR XL/254/06 w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska

UCHWAŁA Nr XL/254/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 16 lutego 2006r.

w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 153 poz. 1271, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) Rada Gminy w Kobylance uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2004 r. Nr XIX/119/04 w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17.1. Wnioski o przyznanie refundacji wraz z zakwalifikowaniem odpowiednich kwot, odpowiedni pracownicy Urzędu Gminy przedstawiają do akceptacji Wójtowi.
 • Wnioski przyjmowane są nie później niż do 15 listopada każdego roku z wyłączeniem ust. 3.
 • Przedłuża się do 15 marca 2006 r. termin składania wniosków o refundację wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2005 r. do 15.11. 2005 r.
  • § 2.

   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 3.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący Rady Gminy
   Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:37