herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kobylance z dnia 13.04.2010 r.


Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kobylance z dnia 13.04.2010 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Ireneusz Siwiec - przewodniczący Komisji

2. Krzysztof Kleinowski

3. Waldemar Michalski

4. Andrzej Suchta

oraz Wójt Gminy - Andrzej Kaszubski i przewodnicząca Rady Gminy - Irena Rybarczyk


Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag i wniosków.
Porządek obrad :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za rok 2008.
- wypracowanie opinii dot. wykonania budżetu Gminy Kobylanka za rok 2008 oraz wniosku w sprawie absolutorium.
3. Zamknięcie obrad.
Ad. 2.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji nie wpłynęły żadne zapytania ani uwagi do złożonego przez Wójta sprawozdania ( termin upłynął 10 kwietnia Br.) Po wnikliwym rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Kobylanka oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wójta, Komisja dokonała porównania uchwalonego budżetu z jego rzeczywistym wykonaniem i stwierdziła co następuje.

 1. Podstawą sformułowania powyższego wniosku są dane zawarte w złożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu w roku 2009. Plan dochodów i wydatków zgodny jest ze zmianami wprowadzonymi w ciągu roku budżetowego, zarówno przez radę Gminy - w formie uchwał, jak i przez Wójta gminy - w formie Zarządzeń.

 2. Stwierdzono prawidłowość w zakresie korzystania przez Wójta gminy z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na rok 2009.

 3. Uchwalony przez Radę gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 15 216 226,05 zł

Dochody wykonano w kwocie 14 335 651,99 zł, co stanowi 94,21 % założonego planu,

w tym dochody własne na kwotę 9 390 515, 31 zł, tj. 91,43 % planu.

 1. Uchwalony plan wydatków, po zmianach dokonanych w ciągu roku, przewidywał kwotę 18 347 453,05 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 17 268 652,17 zł, co stanowi 94,12 % ogółu planowanych.

 2. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 5 812 498,00 zł, zrealizowano je w kwocie 5 363 310,35 zł. co daje 92,27 % planowanych wydatków inwestycyjnych i 31,06 % wydatków ogółem.

 3. Budżet gminy w roku 2009 zamyka się ujemnym, lecz zaplanowanym wynikiem, osiągając deficyt w kwocie 2 933 000,18 zł (93,67 % planu). Na powstanie deficytu miała wpływ realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 4. Ze środków budżetu gminy w roku 2009 spłacono zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 1 029 741,76 zł (99,10% planu).

 5. Zadłużenie gminy, według stanu na koniec roku 2009, z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych wyniosło 8 743 394,54 zł. Wskaźniki dotyczące zadłużenia na koniec 2009 r. dla gminy Kobylanka kształtują się następująco: łączna kwota długu w stosunku do dochodów - 54,93 % ( przy dopuszczalnych 60%) łączna kwota rocznych spłat zobowiązań - 9,38% ( przy dopuszczalnych 15%)

 6. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2009 wyniosły 287 750,18 zł. Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń odroczeń - 148 004,24 zł. Łącznie stanowi to kwotę 435 754,42 zł tj. 3,04 % zrealizowanych dochodów.

 7. Wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

 8. Zdaniem Komisji, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Kobylanka w roku 2009 i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium.

Następnie Komisja przystąpiła do przygotowania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za 2009 rok oraz jego uzasadnienia. Po przygotowaniu tych dokumentów nastąpiło ich odczytanie i głosowanie.
W głosowaniu jawnym - 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie przez Wójta Gminy budżetu Gminy Kobylanka za 2009 rok.
W głosowaniu jawnym - 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie udzielenia p. Andrzejowi Kaszubskiemu Wójtowi Gminy Kobylanka absolutorium z wykonania budżetu za rok 2009.

Wniosek wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczącego Komisji zobligowano do niezwłocznego przekazania wniosku wraz z uzasadnieniem do Biura Rady Gminy

Ad.3
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kobylance w dniu 13 kwietnia 2010 roku.

Podpisy Członków Komisji :
1. Przewodniczący - Ireneusz Siwiec - ..............................................


2. Członek - Krzysztof Kleinowski -................................................


3. Członek - Waldemar Michalski -................................................

4. Członek - Andrzej Suchta -................................................ .Wniosek Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 13.04.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2009 rok

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kobylanka w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji - Ireneusz Siwiec

 2. Członek Komisji - Waldemar Michalski

 3. Członek Komisji - Krzysztof Kleinowski

 4. Członek Komisji - Andrzej Suchta

działając na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 72 ust. 2 Statutu Gminy Kobylanka, po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Kobylanka z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 :

 1. pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Kobylanka za rok 2009,

 1. wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu Andrzejowi Kaszubskiemu - Wójtowi Gminy Kobylanka absolutorium z wykonania budżetu za rok 2009.

Uzasadnienie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego wniosku.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Ireneusz Siwiec - …………………

2. Waldemar Michalski - ………………….

3. Krzysztof Kleinowski - …………………..

4. Andrzej Suchta - …………………..

Załącznik Nr 1

do Wniosku Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 13.04.2010 r.

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Kobylance w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji - Ireneusz Siwiec

 2. Członek Komisji - Waldemar Michalski

 3. Członek Komisji - Krzysztof Kleinowski

 4. Członek Komisji - Andrzej Suchta

na posiedzeniu w dniu 13.04.2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2009 rok, po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Kobylanka, dokonała porównania uchwalonego budżetu z jego rzeczywistym wykonaniem i

stwierdza co następuje

 1. Podstawą sformułowania powyższego wniosku są dane zawarte w złożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu w roku 2009. Plan dochodów i wydatków zgodny jest ze zmianami wprowadzonymi w ciągu roku budżetowego, zarówno przez radę Gminy - w formie uchwał, jak i przez Wójta gminy - w formie Zarządzeń.

 2. Stwierdzono prawidłowość w zakresie korzystania przez Wójta gminy z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na rok 2009.

 3. Uchwalony przez Radę gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 15 216 226,05 zł

Dochody wykonano w kwocie 14 335 651,99 zł, co stanowi 94,21 % założonego planu,

w tym dochody własne na kwotę 9 390 515, 31 zł, tj. 91,43 % planu.

 1. Uchwalony plan wydatków, po zmianach dokonanych w ciągu roku, przewidywał kwotę 18 347 453,05 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 17 268 652,17 zł, co stanowi 94,12 % ogółu planowanych.

 2. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 5 812 498,00 zł, zrealizowano je w kwocie 5 363 310,35 zł. co daje 92,27 % planowanych wydatków inwestycyjnych i 31,06 % wydatków ogółem.

 3. Budżet gminy w roku 2009 zamyka się ujemnym, lecz zaplanowanym wynikiem, osiągając deficyt w kwocie 2 933 000,18 zł (93,67 % planu). Na powstanie deficytu miała wpływ realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 4. Ze środków budżetu gminy w roku 2009 spłacono zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 1 029 741,76 zł (99,10% planu).

 5. Zadłużenie gminy, według stanu na koniec roku 2009, z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych wyniosło 8 743 394,54 zł. Wskaźniki dotyczące zadłużenia na koniec 2009 r. dla gminy Kobylanka kształtują się następująco: łączna kwota długu w stosunku do dochodów - 54,93 % ( przy dopuszczalnych 60%) łączna kwota rocznych spłat zobowiązań - 9,38% ( przy dopuszczalnych 15%)

 6. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2009 wyniosły 287 750,18 zł. Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń odroczeń - 148 004,24 zł. Łącznie stanowi to kwotę 435 754,42 zł tj. 3,04 % zrealizowanych dochodów.

 7. Wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

 8. Zdaniem Komisji, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Kobylanka w roku 2009 i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Ireneusz Siwiec - …………………

2. Waldemar Michalski - ………………….

3. Krzysztof Kleinowski - …………………

4. Andrzej Suchta - …………………Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 02-07-2010 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2010 08:01