herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna"


Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna"

 I. Wójt Gminy Kobylanka informuje, , iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 612) i Uchwałą Nr 76/2010 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w :

- klasach I-III szkoły podstawowej,

- klasie II gimnazjum,

oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy o systemie oświaty - bez kryterium dochodowego.

II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

- spełnia kryterium dochodowe - dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 351 zł na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- przekracza w/w kwotę, - gdy w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczych, alkoholizm lub narkomania, potrzeba ochrony wielodzietności, zdarzenia losowego itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) - na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

- posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży / uczniowie

III. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

IV. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

V. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu będą dostępne :

- we wszystkich szkołach na terenie Gminy Kobylanka

- w Urzędzie Gminy Kobylanka - (punkt obsługi interesantów)

- na stronie internetowej www.kobylanka.pl

Ostateczny termin złożenia wniosku upływa dnia 10 września 2010 r.

VI. Wniosek należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

VII. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie) do wysokości wartości pomocy. Do paragonu i oświadczenia o zakupie należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach tego programu. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

VIII. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylanka

Dofinansowania zakupu podręczników wynoszą:

dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III szkoły podstawowej,

do kwoty 170,00zł

dla uczniów klas II gimnazjum o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III gimnazjum,

do kwoty 310,00zł

bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas IV- VI szkoły podstawowej.

do kwoty 200,00zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-06-2010 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 21-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 21-06-2010 11:55