Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr III/22/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2010 2011-01-10 08:10
UCHWAŁA Nr III/21/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Niedźwiedź 2011-01-10 08:09
UCHWAŁA Nr III/20/10 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2011-01-10 08:07
UCHWAŁA Nr III/19/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2011-01-10 08:06
UCHWAŁA Nr III/18/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Torfowisko Reptowo" 2011-01-10 08:12
UCHWAŁA Nr III/17/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2011-01-03 08:19
UCHWAŁA Nr III/16/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok 2011-01-03 08:15
UCHWAŁA Nr III/15/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2011-01-03 08:14
UCHWAŁA Nr III/14/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2011-01-03 08:12
UCHWAŁA Nr III/13/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2011-01-03 08:11
Uchwała Nr III/12/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/180/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylanka oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2011-01-03 08:10
UCHWAŁA Nr III/11/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011 2011-01-03 08:09
UCHWAŁA Nr III/10/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-01-03 08:02
UCHWAŁA Nr II/9/10 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kobylanka 2010-12-13 11:57
UCHWAŁA Nr II/8/10 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb inwestycyjnych Miasta Szczecina 2010-12-13 11:56
UCHWAŁA Nr II/7/10 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2010-12-13 11:56
UCHWAŁA Nr II/6/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka 2010-12-13 11:57
UCHWAŁA Nr I/5/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2010-12-13 11:52
UCHWAŁA Nr I/4/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2010-12-13 11:49
UCHWAŁA Nr I/3/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2010-12-13 11:48
UCHWAŁA Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2010-12-15 09:24
UCHWAŁA Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2010-12-15 09:24
UCHWAŁA Nr L/345/10 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2012-11-14 11:56
UCHWAŁA Nr L/344/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka 2010-11-19 07:54
UCHWAŁA Nr L/343/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka dawnej Drogi Krajowej nr 10 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 120 w miejscowości Kobylanka do granic Gminy Stargard Szczeciński 2010-12-15 09:27
UCHWAŁA Nr L/342/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź gmina Kobylanka. 2010-12-15 09:26
UCHWAŁA Nr L/341/10 w sprawie zawarcia umowy najmu na pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia 2010-11-19 07:51
UCHWAŁA Nr L/340/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Kobylanka oraz jej jednostek podległych 2010-11-19 07:57
UCHWAŁA Nr L/339/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2010-11-19 07:57
UCHWAŁA Nr L/338/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2010-11-19 07:57
UCHWAŁA Nr L/337/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-11-19 07:57
UCHWAŁA NR XLIX/336/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2010-11-29 08:15
UCHWAŁA Nr XLIX/335/10 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do przeprowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka. 2010-11-29 08:12
UCHWAŁA Nr XLIX/334/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-11-29 08:10
UCHWAŁA NR XLIX/333/10 w sprawie współdziałania z Gminą Stare Czarnowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka. 2010-11-29 08:09
UCHWAŁA Nr XLIX/332/10 w sprawie współdziałania z  Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w  niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2010-11-29 08:07
UCHWAŁA Nr XLIX/331/10 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2010-11-29 08:06
UCHWAŁA Nr XLIX/330/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-11-29 08:05
UCHWAŁA Nr XLIX/329/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-11-29 08:01
UCHWAŁA NR XLIX/328/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego 2010-11-29 07:59
UCHWAŁA Nr XLVIII/327/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy współpracy w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" 2010-09-10 07:51
UCHWAŁA Nr XLVII/326/10 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie 2010-09-06 08:24
UCHWAŁA Nr XLVII/325/10 w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą "Konwent Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy" 2010-09-06 08:23
UCHWAŁA Nr XLVII/324/10 w sprawie uchylenia uchwały nr XV/93/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39/9 położonej w obrębie geodezyjnym Motaniec. 2010-09-06 08:22
UCHWAŁA Nr XLVII/323/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2010-09-06 08:20
UCHWAŁA NR XLVII/322/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego 2010-09-06 08:19
UCHWAŁA NR XLVII/321/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2010 - 2020 2010-09-06 08:17
UCHWAŁA Nr XLVII/320/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-09-06 08:16
UCHWAŁA Nr XLVII/319/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka 2010-09-06 08:14
UCHWAŁA Nr XLVI/318/10 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Reptowie 2010-07-02 07:55
UCHWAŁA Nr XLVI/317/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/08 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo 2010-07-02 07:54
UCHWAŁA Nr XLVI/316/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kobylanka do stowarzyszenia "Stargardzka Organizacja Turystyczna" 2010-07-02 07:53
UCHWAŁA Nr XLVI/315/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XIX/130/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2010-07-02 07:51
UCHWAŁA Nr XLVI/314/10 w sprawie współdziałania z  Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w  niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2010-07-02 07:50
UCHWAŁA Nr XLVI/313/10 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010-07-02 07:48
UCHWAŁA Nr XLVI/312/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania/informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2010-07-02 07:47
UCHWAŁA Nr XLVI/311/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka 2010-07-02 07:45
UCHWAŁA Nr XLVI/310/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-07-02 07:43
UCHWAŁA Nr XLVI/309/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-07-02 07:42
UCHWAŁA Nr XLV/308/10 w sprawie uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce 2010-06-02 15:54
UCHWAŁA Nr XLV/307/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-06-02 15:54
UCHWAŁA Nr XLV/306/10 w sprawie wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2010-06-02 15:53
UCHWAŁA Nr XLV/305/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2010-06-02 15:51
UCHWAŁA Nr XLV/304/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2010-06-02 15:50
UCHWAŁA Nr XLV/303/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 2010-06-02 15:49
UCHWAŁA Nr XLIV/302/10 w sprawie zmiany w podziale Gminy na stałe obwody głosowania 2010-05-05 11:38
UCHWAŁA Nr XLIV/301/10 w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2010-05-05 11:37
UCHWAŁA Nr XLIV/300/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XIX/130/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2010-05-05 11:36
UCHWAŁA Nr XLIV/299/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną 2010-05-05 11:34
UCHWAŁA Nr XLIV/298/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2010-05-06 13:18
UCHWAŁA Nr XLIV/297/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2010-05-05 11:32
UCHWAŁA Nr XLIV/296/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-05-05 11:31
UCHWAŁA Nr XLIV/295/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2009 2010-05-05 11:30
UCHWAŁA NR XLIII/294/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2010-04-02 08:49
UCHWAŁA NR XLIII/293/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2010-04-02 08:48
UCHWAŁA NR XLIII/292/10 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku 2010-04-02 08:47
UCHWAŁA NR XLIII/291/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2010 - 2020 2010-04-02 08:46
UCHWAŁA NR XLIII/290/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-04-02 08:43
UCHWAŁA NR XLIII/289/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 2010-04-02 08:36
UCHWAŁA NR XLII/288/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kobylanka 2010-02-05 08:23
UCHWAŁA NR XLII/287/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2010-02-05 08:22
UCHWAŁA NR XLII/286/10 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2010-02-05 08:22
UCHWAŁA NR XLII/285/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2010 - 2020 2010-02-05 08:21
UCHWAŁA NR XLII/284/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-02-05 08:19