herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Ogłoszenie o  przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka


Kobylanka 28.01.2010r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)

zawiadamiam

o  przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie, w obrębach Morzyczyn i Jęczydół zainicjowanej przez Radę Gminy w Kobylance Uchwałą Nr XI/56/07 z dnia 26 lipca 2007r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 25 lutego 2010r.

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka,

  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Kobylanka pok. 3,

  • za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ugk@kobylanka.pl .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kobylanka .

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 03-02-2010 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2010 10:42