Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt nr 17/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2010 2010-12-27 08:30
Projekt nr 16/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Niedźwiedź 2010-12-27 08:29
Projekt nr 15/10 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2010-12-27 08:28
Projekt nr 14/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2010-12-27 08:27
Projekt nr 13/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Torfowisko Reptowo" 2010-12-27 08:26
Projekt Nr 12/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-12-27 08:22
Projekt 11/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2010-12-27 08:45
Projekt 10/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011 2010-12-27 08:45
Projekt nr 9/10 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kobylanka 2010-12-05 10:51
Projekt nr 8/10 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb inwestycyjnych Miasta Szczecina. 2010-12-05 10:50
Projekt Nr 7/10 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2010-12-05 10:49
Projekt Nr 6/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka 2010-12-05 10:48
Projekt nr 5/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2010-12-01 09:34
Projekt nr 4/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2010-12-01 09:33
Projekt nr 3/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2010-12-01 09:32
Projekt nr 2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2010-12-01 09:30
Projekt nr 1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2010-12-01 09:29
Projekt 359/10 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2010-11-03 09:14
Projekt 358/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka 2010-11-03 09:10
Projekt nr 357/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka dawnej Drogi Krajowej nr 10 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 120 w miejscowości Kobylanka do granic Gminy Stargard Szczeciński 2010-11-03 09:10
Projekt nr 356/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź gmina Kobylanka. 2010-11-03 09:09
PROJEKT nr 355/10 w sprawie zawarcia umowy najmu na pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia 2010-11-03 09:08
Projekt Nr 354/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Kobylanka oraz jej jednostek podległych 2010-11-03 09:08
Projekt Nr 353/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2010-11-03 09:07
Projekt Nr 352/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2010-11-03 09:13
Projekt Nr 351/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-11-03 09:06
Projekt nr 350/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2010-09-24 11:29
Projekt Nr 349/10 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do przeprowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka. 2010-09-24 11:28
Projekt nr 348/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-09-24 11:25
Projekt Nr 347/10 w sprawie współdziałania z Gminą Stare Czarnowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka. 2010-09-24 11:22
Projekt Nr 346/10 w sprawie współdziałania z  Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w  niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2010-09-24 11:21
Projekt Nr 345/10 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2010-09-24 11:19
Projekt Nr 344/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-09-24 11:17
Projekt Nr 343/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-09-24 11:16
Projekt Nr 342/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego 2010-09-24 11:12
Projekt Nr 341/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy współpracy w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" 2010-09-08 09:23
Projekt nr 339/10 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie . 2010-08-23 08:07
Projekt 338/10 w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą "Konwent Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy" 2010-08-23 08:06
Projekt 337/10 w sprawie uchylenia uchwały nr XV/93/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39/9 położonej w obrębie geodezyjnym Motaniec. 2010-08-23 08:04
PROJEKT 336/10 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2010-08-23 08:02
PROJEKT nr 335/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2010-08-23 08:01
Projekt Nr 334/10 w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2010-08-23 08:01
Projekt Nr 333/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2010 - 2020 2010-08-23 08:00
Projekt Nr 332/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-08-23 07:58
Projekt Nr 331/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka 2010-08-23 07:56
Projekt Nr 328/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kobylanka do stowarzyszenia "Stargardzka Organizacja Turystyczna" 2010-06-18 09:46
PROJEKT 327/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XIX/130/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2010-06-18 09:45
Projekt Nr 326/10 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka. 2010-06-18 09:43
Projekt Nr 325/10 w sprawie współdziałania z  Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w  niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2010-06-18 09:42
PROJEKT 324/10 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010-06-18 09:41
Projekt Nr 323/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Kobylanka oraz jej jednostek organizacyjnych 2010-06-18 09:40
Projekt Nr 322/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania/informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2010-06-18 09:39
Projekt Nr 321/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka 2010-06-18 09:38
Projekt Nr 320/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-06-18 09:37
Projekt Nr 319/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-06-18 09:34
Projekt 317/10 w sprawie uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce 2010-05-21 09:02
Projekt 316/10 w sprawie wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego. 2010-05-21 09:00
PROJEKT 315/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2010-05-21 08:59
PROJEKT 314/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2010-05-21 08:58
Projekt Nr 313/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-05-21 08:57
Projekt Nr 312/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 2010-05-21 08:55
Projekt Nr 310/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-04-23 10:57
Projekt nr 309/10 w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2010-04-23 10:56
PROJEKT nr 308/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XIX/130/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2010-04-23 10:54
PROJEKT nr 307/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną 2010-04-23 10:53
PROJEKT nr 306/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2010-04-23 10:52
PROJEKT nr 305/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2010-04-23 10:45
Projekt Nr 304/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2009 2010-04-23 10:44
Projekt nr 303/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2010-03-19 08:22
Projekt nr 302/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2010-03-19 08:21
Projekt nr 301/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2010-03-19 08:20
Projekt nr 300/10 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku 2010-03-19 08:19
Projekt Nr 299/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2010 - 2020 2010-03-19 08:18
Projekt Nr 298/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-03-18 22:54
Projekt Nr 297/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 2010-03-18 22:47
Projekt Nr 296/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kobylanka 2010-01-22 09:31
Projekt Nr 295/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2010-01-22 09:32
Projekt Nr 294/10 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2010-01-22 09:32
Projekt Nr 293/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2010 - 2020 2010-01-22 09:36
Projekt Nr 292/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok 2010-01-22 09:28