herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Informacja o możliwości pomocy uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej


Wójt Gminy Kobylanka

informuje, iż zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2004 r Nr 256, poz.2572 ze zm. ) uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.

1. stypendium szkolne,

2. zasiłek szkolny.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie:

1. zamieszkali na terenie Gminy Kobylanka,

2. uczniowie szkoły - podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej, policealnej,

3. wychowankowie ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4. słuchacze kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł netto o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm.)

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

1. rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.

Do wniosku należy załączyć :

1. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

fizycznych na zasadach ogólnych,

2. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,

4. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)

5. stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt 1 - 4 w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej ),

6. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i hektarach przeliczeniowych,

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylanka do 15 września 2009 r.

w przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 15 października 2009 r.

Druki wniosków zainteresowani otrzymają w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka w Punkcie Obsługi Interesantów oraz na stronie www.kobylanka.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 0 91 578-85-32

WÓJT GMINY KOBYLANKA

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 07-08-2009 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Frąckiewicz 06-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2009 08:02