herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOBYLANKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277),

zawiadamiam

o podjęciu przez Rady Gminy Kobylanka Uchwały Nr XXXVI/235/09 z dnia
25 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania gminy Kobylanka dla terenów w obrębie Kunowo, z przeznaczeniem na cele Miejsc Obsługi Podróżnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój nr 3,
w godzinach od 10?? do 15??.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektów, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia,

na adres: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka,

e-mall ugk@kobylanka.pl

Wniosek, uwaga, powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kobylanka.

 

Wójt Gminy Kobylanka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 27-07-2009 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Olszewska 27-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2009 07:41