Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt Nr 291/09 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-12-30 14:40
Projekt Nr 290/09 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem 2009 r. 2009-12-30 14:39
Projekt Nr 289/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-12-30 14:38
Projekt Nr 288/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-12-30 14:37
Projekt Nr 287/09 w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim 2009-12-30 14:34
Projekt Nr 286/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska 2009-12-30 14:33
Projekt Nr 285/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2010 - 2020 2009-12-30 14:33
Projekt 284/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXI/146/08 z dnia 26 czerwca 2008r. dotyczącej nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylance 2009-12-30 14:32
Projekt 283/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka 2009-12-30 14:31
Projekt Nr 282/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 2009-12-30 14:29
PROJEKT 281/09 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2009-12-30 14:28
Projekt nr 272/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie na rok 2010 2009-12-30 14:27
Projekt nr 278/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" 2009-11-13 07:54
Projekt nr 277/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2009-11-13 07:52
Projekt Nr 276/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego 2009-11-13 07:51
PROJEKT nr 273/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2009-11-13 07:49
PROJEKT nr 275/09 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2009-11-13 07:48
PROJEKT nr 274/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2009-11-13 07:46
PROJEKT nr 271/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2009-10-30 08:44
Projekt nr 270/09 w sprawie: udziału w przedsięwzięciu pod nazwą "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" 2009-10-30 08:44
Projekt Nr 269/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2009-10-30 08:42
Projekt Nr 268/09 w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXXVII/245/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-10-30 08:42
Projekt Nr 267/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-10-30 08:41
Projekt Nr 266/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-10-30 08:39
Projekt nr 252/09 W sprawie: opinii dotyczącej projektu planu rozszerzenia aglomeracji Stargard Szczeciński o Gminę Kobylanka. 2009-09-18 10:09
Projekt Nr 253/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2009-09-18 10:08
Projekt Nr 254/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2009-09-18 10:06
Projekt Nr 255/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2009-09-18 10:04
Projekt nr 260/09 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kobylanka 2009-09-18 10:02
Projekt Nr 262 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-09-18 10:00
Projekt nr 261/09 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo 2009-09-18 09:59
Projekt Nr 256/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Remont chodnika w miejscowości Reptowo" 2009-09-18 09:56
PROJEKT nr 258/09 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2009-09-18 09:51
Projekt nr 257/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2009-09-18 09:50
Projekt nr 250/09 w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 2009-06-19 10:08
Projekt nr 249/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Zieleniewo 2009-06-19 10:07
Projekt nr 248/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Jęczydół 2009-06-19 10:04
Projekt nr 247/09 w sprawie nadania nazw urzędowych osiedlom i ulicom w miejscowości Kobylanka 2009-06-19 10:02
Projekt nr. 246/09 w sprawie nadania nazw urzędowych osiedlom i ulicom w miejscowości Morzyczyn 2009-06-19 10:01
PROJEKT Nr 245/09 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2009-06-19 09:59
PROJEKT nr 244/09 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2009-06-19 09:57
Projekt 243/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej. 2009-06-19 09:55
Projekt 242/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla terenów w obrębie Kunowo, z przeznaczeniem na cele Miejsc Obsługi Podróżnych. 2009-06-19 09:46
Projekt nr 241/09 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku 2009-06-19 09:43
Projekt Nr 240/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-06-19 09:42
Projekt Nr 239/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-06-19 09:41
Projekt nr 237/09 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół 2009-05-22 08:40
Projekt nr 236/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej 2009-05-22 08:37
Projekt Nr 235/09 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2009-05-22 08:36
Projekt Nr 234/09 w sprawie zbycia nieruchomości 2009-05-22 08:36
Projekt Nr 233/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku Kobylanka ul. Klonowa - zjazd nr 2 na osiedle Zalesie" 2009-05-22 08:35
Projekt Nr 232/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-05-22 08:32
PROJEKT Nr 231/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2009-05-22 08:30
Projekt Nr 229/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Zieleniewo 2009-04-24 08:48
Projekt Nr 228/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Morzyczyn i Zieleniewo 2009-04-24 08:47
rojekt Nr 227/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Niedźwiedź i Reptowo 2009-04-24 08:47
PROJEKT Nr 226/09 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2009-04-24 08:46
Projekt nr 225/09 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 2009-04-24 08:45
Projekt Nr 224/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Kamień Pomorski 2009-04-24 08:45
Projekt Nr 223/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-04-24 08:44
Projekt Nr 222/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-04-24 08:42
Projekt Nr 221/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2008 2009-04-24 08:39
Projekt nr 220/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Kobylanka, 2009-03-20 09:26
Projekt Nr 219/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 2009-03-20 09:25
Projekt nr 218/09 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylance 2009-03-20 09:25
Projekt Nr 217/09 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2009-03-20 09:24
Projekt Nr 216/09 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2009-03-20 09:23
Projekt nr 215/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2003 - 2010 2009-03-23 10:12
Projekt Nr 214/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-03-20 09:21
Projekt nr 208 w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka 2009-02-13 07:37
Projekt nr 207 w sprawie przedłużenia umów najmu na pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia 2009-02-13 07:34
Projekt nr 206 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2009-02-13 07:33
Projekt nr 205 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2009-02-13 07:33
Projekt nr 204 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-02-13 07:32
Projekt nr 203 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-02-13 07:30
Projekt nr 201 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka" 2009-01-19 11:31
Projekt Nr 200 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Kobylanka za 2008 rok. 2009-01-19 11:28
Projekt Nr 199 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylanka na lata 2009 - 2012. 2009-01-19 11:27
Projekt Nr 198 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-01-19 11:23
Projekt Nr 197 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2009-01-19 11:32